Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

TARIHTE BUGÜN ®

Nereden Yazdırıldığı: Ege Üniversitesi Forumu
Kategori: Serbest Bölge
Forum Adı: Tarihte bugün
Forum Tanımlaması: Tarihte bugün yaşananlar...
URL: http://www.egeuni.com/forum_posts.asp?TID=1398
Tarih: 22/Ağustos/2018 Saat 00:48


Konu: TARIHTE BUGÜN ®
Mesajı Yazan: chero
Konu: TARIHTE BUGÜN ®
Mesaj Tarihi: 22/Eylül/2006 Saat 02:02

Tarihte bugün: 22 eylül

Besteci ve müzik yorumcusu Fikret Kyzylok, tedavi gördü?ü Ystanbul Üniversitesi Typ Fakültesi Hastanesi'nde 2001'de ya?amyny yitirdi.
 
  Fikret Kyzylok, 2001'de ya?amyny yitirdi
 
1946 yylynda Ystanbul’da dünyaya gelen Kyzylok, müzikle Galatasaray Lisesi’nin ilkokul kysmynda tany?ty.
 
'Yumma Gözün Kör Gibi ! Ya?mur Olsam', Kyzylok’un asyl çyky?yny yapty?y plak oldu.
 
Kyzylok, 22 eylül 2001 günü uzun süre çekti?i rahatsyzly?yn neticesi olarak kaldyryldy?y hastanede hayata veda etti. 
 
Bu kalp seni unutur mu?  

Yyllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu
Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu
Bir hasretlik yüzün vardy, içinde bir hüzün vardy
Söyleyecek sözün vardy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu
Anlamy yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin
Ya?anacak senelerin, bu kalp seni unutur mu
Bamba?ka bir halin vardy, farketmeden beni sardy
Benli?imi benden aldy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu
Bana a?ky veren sendin, sonra alyp giden sendin
Yollarymyz ayry derdin, bu kalp seni unutur mu
Oysa dü?lerim ba?kaydy, birdenbire yarym kaldy
Ya?anacak çok ?ey vardy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu
Her gün ak?am yasty?ymda, ü?üyorum yoklu?unda
Ya?yyorum bo?lu?unda, bu kalp seni unutur mu
Bamba?ka bir halin vardy, farketmeden beni sardy
Benli?imi benden aldy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu
 
Solo albümler:
 
'Not Defterimden'
'Zaman Zaman'
'Yana Yana'
'Olmuyo Olmuyo'
'68'ler'
'Seçme Eserler - 68'ler 2'
'Yadigar'
'Mustafa Kemal-Devricinin Güncesi'
'Gün Ola Devran Döne'
 
Günün di?er önemli geli?meleri:
 
1520: Dokuzuncu Osmanly Padi?ahy Yavuz Sultan Selim öldü.
1792: Fransa'da cumhuriyet ilan edildi.
1903: Ytalo Marconi, kornet dondurma külahynyn patentini aldy.
1908: Bulgaristan, Osmanly'dan ba?ymsyzly?yny ilan etti.
1919: Türkiye Y?çi ve Çiftçi Sosyalist Fyrkasy kuruldu.
1932: Yazar, gazeteci ve besteci Ahmet Rasim 68 ya?ynda öldü.
1943: Ankara Fen Fakültesi kuruldu.
1959: Avrupa ile ABD arasyndaki ilk telefon kablo hatty resmen açyldy.
1964: Sosyal Demokrat Parti kuruldu.
1964: Cumhurba?kany Cemal Gürsel, Yassyada hükümlüsü Refik Koraltan, Rü?tü Erdelhun, Selim Yata?an ve Nedim Ökmen'i hastalyk nedeniyle affetti.
1980: Yran-Irak sava?y ba?lady.
1984: Gökova Körfezi'nde, Ören ve Türkevleri köyleri civarynda kurulmasy planlanan termik santralyn yapymyny engellemek isteyen köy kadynlary, yol kapatma eylemi yapty.
1985: Fransyz hükümeti, 10 temmuz 1985'de batan Greenpeace'e ait 'Rainbow Warrior' gemisini, Fransyz gizli servisi ajanlarynyn batyrdy?yny kabul etti.
1993: New York Metropolitan Müzesi, 'Karun Hazinesi'ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi.
2000: Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan Ynsan Haklary Raporu'nu kabul etti.


-------------
''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK
Cevaplar:
Mesajı Yazan: chero
Mesaj Tarihi: 23/Eylül/2006 Saat 19:00

Tarihte bugün: 23 eylül

Psikanalizin babasy sayylan Sigmund Freud, 1939'da Londra'da öldü.
 
  Freud, Londra'da ya?amyny yitirdi
 
Freud, Musevi bir ailenin çocu?u olarak 1856'da Moravia'da do?du.
 
Viyana Lisesi'nin Avusturya devlet ar?ivlerine gönderdi?i kayytlar, Avusturyaly doktor ve psikolog Freud'un lisedeyken do?a bilimleri hariç tüm derslerden yüksek notlar aldy?yny gösterdi.
 
Lisede özellikle Almanca ve ahlak dersinden en yüksek notlary alan Freud'un, din, Latince, Yunanca, fizik, matematik, tarih, co?rafyada da ba?aryly oldu?u görülüyor.
 
Öncelikle hipnoz üzerinde çaly?my? olan Freud, daha sonra hastayy uygun yöntemlerle tedavi etmenin yollaryny aramy? ve serbest ça?ry?ym yöntemiyle hastanyn aklyndan geçen her?eyi eksiksizce anlatmasy ilkesine dayanan psikanalizi geli?tirmi?ti. 
 
"Hiçbir erkek, cinsel ili?ki kurmak istemeyece?i bir kadynla yakyn arkada? olmaz" önermesi Freud'a ait.
 
Freud'un bazy eserleri:
 
 
 • 'Günd...k Ya?amyn Psikopatolojisi'
 • 'Dü?lerin Yorumu'
 • Psikanaliz Üzerine Be? Ders'
 • 'Totem ve Tabu'
 • 'Narsisizmin Yncelenmesine Giri?'
 • 'Uygarly?yn Huzursuzlu?u'
 • 'Haz Ylkesinin Ötesinde Ben ve Yd'
 • 'Musa ve Tektanrycylyk'  
   
  Freud'un 1873 yylynda mezun oldu?u Viyana Lisesi'nin ady daha sonra 'Sigmund Freud' olarak de?i?tirildi. 

  Günün di?er önemli geli?meleri:
   
  1856: Yzmir-Aydyn hatty demiryolu imtiyazy, bir Yngiliz ?irketine verildi. 1866 yylynda i?letmeye açylan 612 kilometrelik demiryolu hattynyn imtiyazy 15 ekim 1950'de
  dolacakty. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hatty 30 mayys 1935'te satyn aldy.
  1942: Naziler, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlaryna ba?lady.
  1947: Bulgaristan Partisi Lideri Nikola Petkov asyldy.
  1954: Do?u Almanya polisi, 400 ki?iyi, ABD ajany olmak iddiasyyla tutuklady.
  1961: THY'nin Kybrys-Adana-Ankara seferini yapan 'Tay' uça?y, Etimesgut Havaalany yakynlarynda Karanlyktepe'ye çarparak dü?tü, 28 ki?i öldü.
  1969: ODTÜ ö?rencisi Taylan Özgür, Ystanbul'da polis tarafyndan vurularak öldürüldü.
  1996: Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erke?in zinasyna ayrycalyk tanyyan maddesini iptal etti.
  1999: Abdullah Öcalan, bir açyklama yaparak, terör örgütünden bir grubun silahlaryyla birlikte Türkiye'ye gelip teslim olmasyny istedi.
 •  
   


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 24/Eylül/2006 Saat 02:54

  Tarihte bugün: 24 eylül

   
   
  Türk Sanat Müzi?i Sanatçysy Zeki Müren, TRT Yzmir Stüdyosu'nda katyldy?y program syrasynda fenala?arak ya?amyny yitirdi.

   

    Müren'in pla?a okudu?u ilk ?arky 'Bir Muhabbet Ku?u'

  1931 yylynda Bursa'da do?an Müren, Ystanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu.
   
  Bursa'da tamburi Yzzet Gerçeker'den aldy?y solfej ve usül dersleriyle musiki bilgileri ö?renmeye ba?layan sanatçy, 1950'de synavla Ystanbul radyosu'na girdi.
   
  600'ü a?kyn plak, kaset, CD dolduran Müren'in pla?a okudu?u ilk ?arky ise ?ükrü Tunar'yn 'Bir Muhabbet Ku?u' güfteli ?arkysy.
   
  'Sanat güne?i' unvanly Müren, 1955'te, 'Manolyam' adly ?arkysyyla Türkiye'de ilk kez verilen Altyn Plak ödülünü kazandy.
   
  Kalp rahatsyzly?y ve ?eker hastaly?y yüzünden 1980'den sonra sahneden uzakla?an sanatçy, Bodrum'daki evine kapandy.
   
  Müren, TRT Yzmir Stüdyosu'nda katyldy?y program syrasynda fenala?arak ya?amyny yitirdi.
   
  Günün di?er öenmli geli?meleri:
   
  1566: Onbirinci Osmanly Padi?ahy II Selim tahta çykty.
  1882: Ystanbul Beyazyt Kütüphanesi kuruldu.
  1884: Ykinci Cumhurba?kany Ysmet Ynönü, Yzmir'de dünyaya geldi.
  1947: Hindistan'da Müslüman mültecileri ta?yyan tren, Pencap synyrynda durduruldu. Sihler, bin 200 mülteciyi kur?una dizdi.
  1956: Türk Dil Kurumu 'En Yyi Yapyt Ödülü'nü, 'Ali' adly romanyyla Orhan Hançerlio?lu kazandy.
  1960: Yüksek Adalet Divany kuruldu.
  1973: ?air ?ükufe Nihal (Ba?ar), 77 ya?ynda Ystanbul'da öldü. Padi?ah V Murat'yn ba?tabibi Emin Pa?a'nyn o?lu Miralay Ahmet Beyin kyzy olan ?ükufe Nihal, Mütareke yyllarynda ikinci e?i Ahmet Hamdi (Ba?ar) ile Müdafai Milliye Grubu'nda çaly?ty. Kadynlar Birli?i'nin kuruculary arasynda yer aldy.
  1973: ?ilili ?air Pablo Neruda, Santiago'da öldü.
  1999: 12 mart 1971 Muhtyrasy'nda imzasy bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutany Orgeneral Muhsin Batur öldü.  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 25/Eylül/2006 Saat 03:17

  Tarihte bugün: 25 eylül

   
  Ystanbul'da 1925 yylynda tulumbacy te?kilaty yerine, modern motorlu itfaiye te?kilaty kuruldu.

   

   
  Padi?ah III Murat tarafyndan 1579 yylynda Ystanbul kadysyna hitaben yazylan bir fermanda, evlerin çatysynda, ula?abilecekleri uzunlukta bir merdiven ve içi su dolu bir fyçy bulundurulmasy salyk verildi.
   
  ?ehirde çykan yangynlary söndürmek amacyyla kurulan ilk te?kilat 'Yeniçeri Tulumbacy Oca?y' oldu.

  1826 yylynda yeniçerili?in kaldyrylmasyndan sonra mahalle tulumbacylary ve itfaiye ekipleri 'Bostancy Tulumbacylar Oca?y' oldu.
   
  1872 yylynda Askeri Ytfaiye Te?kilaty, Cumhuriyetin ilanynyn ardyndan modern motorlu itfaiye te?kilaty kuruldu.
   
  Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi Ytfaiye Daire Ba?kanly?y'na ba?ly ekipler, itfaiye te?kilatynyn kurulu?unun 290'yncy yyly nedeniyle ilkö?retim okullarynda e?itim ve tatbikatlara devam ediyor.

  Günün di?er önemli geli?meleri:
   
  1396: Yyldyrym Bayezid, Ni?bolu Zaferi'ni elde etti.
  1561: ?ehzade Bayezid idam edildi.
  1911: Ytalya, Osmanly Devleti'ne sava? ilan etti.
  1956: Ystanbul'da geni? çaply istimlak çaly?malary ba?latyldy.
  1960: Yassyada'da tutuklu bulunan eski Cumhurba?kany Celal Bayar, kemeriyle intihar giri?iminde bulundu. Bayar, nöbetçi te?men tarafyndan kurtaryldy.
  1974: Bilim adamlary, aerosol spreylerin ozon tabakasyny tahrip etti?i konusunda uyaryda bulundu.
  1979: Arjantin Devlet Ba?kany Juan Peron'un e?i Eva Peron'un ya?am öyküsünü anlatan''Evita' müzikalinin prömiyeri, Broadway Tiyatrosu'nda yapyldy.
  1982: Türkiye'nin ilk kadyn Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam'da görevine ba?lady.
  2001: Tekel'in Küba ile ortak kurdu?u TEKA Puro Fabrikasy Ystanbul'da açyldy

   
   


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 26/Eylül/2006 Saat 03:22

  Tarihte bugün:26 eylül

   
  Tiyatro sanatçysy Kerim Af?ar, Ba?kent Üniversitesi Hastanesi'nde 2003 yylynda vefat etti.
   
   
   
  1930 yylynda Ystanbul'da do?an Kerim Af?ar, amatör olarak sahneye ilk kez ortaokulda çykty.
   
  1953 yylynda Shakespeare'den Arthur Miller'e kadar birçok yapytta önemli roller üstlendi?i Devlet Tiyatrosu'na katylan Af?ar, Muhsin Ertu?rul'un ö?rencisiyken 1951'de Cyrano de Bergerac'ta D'artanyan rolünü oynady.
   
  Af?ar, 1980 yylynda da Peter Stein yönetiminde Berlin Oyunculary ile Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda Türk Projesi olarak gerçekle?tirilen 'Giden Tez Geri Dönmez', 'Ke?anly Ali Destany' ve 'Kurban' oyunlarynda oynady.
   
  1983'te Devlet Tiyatrosu'na dönen ve çe?itli oyunlarda yönetmenli?inin yany syra, dublaj çaly?malary da yapan Kerim Af?ar, 'Çalyku?u', 'Yylan Soyu', 'Arkada?', 'Mine' adly filmlerde rol aldy.
   
  Kerim Af?ar, Ankara Uluslararasy Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü ve 39'uncu Antalya Altyn Portakal Film Festivali'nde Yyldyrym Önal Özel Any Ödülü'nü aldy.
   
  Günün di?er önemli geli?meleri:

  1669: Girit adasy, Türk egemenli?i altyna girdi.
  1887: Emile Berliner gramofonun patentini aldy.
  1907: Yeni Zelanda, Yngiltere'den ba?ymsyzly?yny ilan etti.
  1932: Birinci Türk Dil Kurultayy toplandy.
  1947: Yngiltere, Filistinliler ile Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerekti?ini açyklady.
  1960: Küba lideri Fidel Castro, 4 saat 29 dakika ile BM tarihindeki en uzun konu?mayy yapty.
  1961: Orgeneral Cemal Gürsel, Cumhurba?kany seçildi.
  1980: Paris Büyükelçili?i'nin basyn dany?many Selçuk Bakkalba?y, Ermeni teröristlerin düzenledi?i silahly saldyry sonucu yaralandy.
  1984: Çin ile Yngiltere, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi için anla?tylar.
  1989: Vietnam'daki son ABD askerleri, Kamboçya'dan ayryldy.
  1999: Devlet Ystatistik Enstitüsü, 17 a?ustos depreminin konutlara 2.1 milyar dolar hasar verdi?ini açyklady.
  1999: Ankara Ulucanlar Kapaly Cezaevi'nde, jandarmanyn tünel kazyldy?y ihbary üzerine arama yapmak istemesi üzerine çykan olaylarda 11 tutuklu ve hükümlü öldü, 20 tutuklu ve hükümlü yaralandy. 


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 27/Eylül/2006 Saat 11:56

  Tarihte bugün: 27 eylül

   
  Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına karşı Preveze Deniz Zaferi'ni 1538'de kazandı.

   
   
  Savaş, Adriyatik Denizi'nin Arta Körfezi kıyısında Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapıldı.
   
  Osmanlılar, 400 şehit ve 800 yaralı verdi. Bir Osmanlı gemisi de hasar gördü.

  Preveze Zaferi'nden sonra Akdeniz, Türk gölü haline geldi.
   
  Avrupa krallarının desteğindeki deniz korsanlığının önüne geçilip, deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halkın emniyet ve huzuru sağlandı.
   
  Kuzey Afrika’daki İslam devletleri, Avrupa devletlerinin saldırılarından korundu. Denizden hac yolu emniyet altına alındı.

  Günün diğer önemli gelişmeleri:

  1529: Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmaya aldı.
  1922: Yunan Kralı I Konstantin Anadolu yenilgisi sonrasında tahtını terk etmek zorunda kaldı.
  1931: 1930'da Türkiye'nin de katılımıyla ilk kez resmi nitelik kazanan Balkan Oyunları'nın ikincisi başladı.
  1951: Kurtuluş Savaşı'nda yararlılıkları bulunan Yörük Ali Efe, Nazilli'nin Kavaklı Köyü'nde öldü.
  1961: Suriye'de askeri darbe oldu. Yeni hükümet, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrıldığını ilan etti. Türkiye, Suriye'nin yeni hükümetini tanıdı.
  1970: Arap Zirvesi Mısır'da toplandı. Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, ateşkes anlaşması imzaladı.
  1971: Türk-İran demiryolu hattı, Van feribot iskelesinde düzenlenen törenle açıldı.
  1973: Seçim gezisi için Isparta'ya gelen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e taş ve şişe atıldı.
  1976: Ankara'da 'DGM'ye Hayır' mitingi düzenlendi.
  2000: Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatıldı.
  2003: TÜBİTAK-BİLTEN tarafından teknoloji transferiyle üretilen Türkiye'nin ilk mini gözlem uydusu BİLSAT, Rusya'dan uzaya gönderildi.
  2003: Türkiye'nin ilk milli maratoncularından, Balkan ve Doğu Akdeniz kupalarında şampiyonlukları bulunan Şevki Koru, 94 yaşında vefat etti.  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 28/Eylül/2006 Saat 02:03
  Tarihte bugün: 28 eylül
   
  Fransız kimya ve biyoloji bilgini Dr. Louis Pasteur, 1865'te yaşamını yitirdi.
   
  Ecole Normale Superiéur'ün fen bölümünü bitiren Pasteur, 1847'de fizik ve kimya dalında doktora derecesi aldı.
   
  Bu yıllarda izomerlik, kristal yapı ve optik etkinlik konularındaki çalışmalarıyla adını duyurmayı başaran Pasteur, 1848'de Strasbourg Fen Fakültesi'nde yardımcı kimya profesörlüğüne yükseltildi.
   
  1854'te Lille Fen Fakültesi'nde kimya profesörlüğüne ve Ecole Normale'de kurulmasını istediği araştırma laboratuarının yöneticiliğine getirildi.
   
  Bu laboratuarda, 1871'de şarbon, tavuk kolerası ve kuduz gibi virütik hastalıklar, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışmaya başlayan Pasteur, kuduz köpekler üzerindeki incelemelerini daha güvenli bir ortamda yapabilmek için 1885'te eski bir imparatorluk şatosunu amaca uygun olarak düzenleyerek, Pasteur Enstitüsü'nün çekirdeğini oluşturdu.
   
  Aşı tarihinde ikinci önemli bilim adamı olan Louis Pasteur, kuduz aşısını geliştirirken birçok kral ve kraliçe yanında Osmanlı padişahı İkinci Abdülhamid’den de yardım istedi.
   
  Padişah bu isteği karşılıksız bırakmadı, 800 bin altın ile birlikte bir nişan gönderdi, Paris’e göndereceği bir grup hekime bu aşının üretiminin öğretilmesini talep etti. 
   
  Zoeros Paşa başkanlığında Pasteur’ün laboratuarına giden yedi kişilik ekip bir yıl sonra yurda döndü ve Pasteur’ün kuduz aşısını kullanıma sunmasından bir yıl sonra, 1886’da İstanbul’da kuduz aşısı üretmeye başladı. 
   
  Günün diğer önemli gelişmeleri:
   
  1730: Patrona Halil isyanı başladı.
  1891: 'Moby Dick'in yazarı, Amerikalı şair ve yazar Herman Melville 72 yaşında öldü.
  1920: Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğu'da Ermenileri yendi.
  1950: BM emrine verilen Kore Birliği, Türkiye'den yola çıktı. Birlik, önce özel trenlerle İskenderun'a nakledildi; buradan da gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.
  1955: Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.
  1970: Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır öldü.
  1982: Halk arasında 'Banker Kastelli' diye anılan Abidin Cevher Özden, Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.
  1993: Şair Tevfik Akdağ 61 yaşında İstanbul'da öldü.
  1995: Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İzak Rabin, Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar.
   


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 29/Eylül/2006 Saat 02:19
  Tarihte bugün: 29 eylül
  Fransız romancı Emile Zola, 1902'de yaşamını yitirdi.
   
  Fransa'da natüralizm akımın öncüsü Émile Zola, Paris'te doğdu.

  Zola, 1862’de Haşet kitapevinde işe başladı, 1864’de ise ilk hikayeleri basıldı.
   
  'Les Mysteres de Marseille' adlı romanı Marsilya’da tefrika edilen Zola, 1867’de kısa sürede tanınmasını sağlayan 'Therese Raquin'i tamamladı.
   
  1902 sonbaharında, yatak odasında duman zehirlenmesinden öldü.
   
  'Nana', 'Germinal' ve 'Meyhane', Zola'nın en tanınmış romanları.

  Günün diğer önemli gelişmeleri:
   
  1499: İnebahtı Kalesi fethedildi.
  1911: Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı devletini karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
  1923: Filistin'de İngiliz mandası resmen yürürlüğe girdi.
  1929: Muhsin Ertuğrul'un yönettiği 'Ankara Postası' filminin ilk gösterimi, İstanbul'da yapıldı.
  1933: Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Almanya Meclisi Reichstag'ın yakılması soruşturmasında öteki sanık Marinus Van Der Lubbe, yangını çıkardığını itiraf etti.
  1960: Demokrat Parti kapatıldı.
  1972: Milliyet Sanat Dergisi'nin ilk sayısı çıktı.
  1984: Yönetmen Atıf Yılmaz, 1984'de 'Bir Yudum Sevgi', bir yıl sonra da 'Dul Bir Kadın' adlı filmleriyle iki yıl üst üste Altın Portakal Ödülü'nü aldı.
  1992: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Jandarma Karakoluna saldıran teröristlerden 200'ü öldürüldü.
  1994: Eski Adalet Bakanı ANAP'lı Mehmet Topaç, Ankara'daki avukatlık bürosunda, yasadışı Dev-Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü.
  2003: Gazeteci Tuğrul Şavkay, vefat etti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 30/Eylül/2006 Saat 22:22

  Tarihte bugün: 30 eylül

   
  ABD'li aktör James Dean, 1955 yılında Porsche Spyder marka arabasıyla yaptığı bir trafik kazasında 24 yaşında öldü.
   
   
  Dean, 'Cennetin Doğusu', 'Asi Gençlik' ve 'Devlerin Aşkı' filmlerinde başrol üstlendi.

  Empire Dergisi tarafından 1995 yılında sinema tarihinin en çekici 100 yıldızı arasında gösterilen Dean, ilk başrolüyle Oscar’a aday gösterilen altı erkek oyuncu arasında yer alıyor.
   
  Diğerleri ise Alan Arkin, Lawrence Tibbett, Orson Welles, Paul Muni ve Montgomery Cliff.
   
  Fairmount'da geleneksel olarak düzenlenen James Dean Festivali, her sonbahar mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

  Günün diğer önemli gelişmeleri:
   
  1207: Mevlana Celaleddin Rumi, Belh kentinde dünyaya geldi.
  1517: Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.
  1520: Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı.
  1579: Sokollu Mehmet Paşa öldü.
  1930: İlk sivil tayyarecilerimizden Vecihi Bey, kendi yaptığı tayyaresiyle Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu. Vecihi Bey, Anadolu halkına ilk uçak gezilerini yapma olanağı da sağlamıştı.
  1956: Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.
  1960: Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
  1978: Başbakan Bülent Ecevit ilk 'Köy-Kent' uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Köyü'nde başlattı.
  1978: Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, İstanbul'da öldü.
  1991: İstanbul Metrosunun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı.
  1999: Eski milli eğitim, kültür bakanlarından Bolu milletvekili Avni Akyol, kalp krizi sonucu vefat etti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 01/Ekim/2006 Saat 14:24

  Tarihte Bugün - 1.10.2006

   
  1995 - Afyon'un Dinar İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 100 kişi öldü, 260 kişi yaralandı.

  1992 - Bitlis'in Cevizdalı Köyü'nü basan teröristler, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 30 kişiyi öldürdü.

  1988 - Gorbaçov, SSCB lideri oldu.

  1982 - Helmuth Kohl, Batı Almanya Başbakanı oldu.

  1971 - Walt Disney Dünyası, ABD'nin Florida eyaletinde açıldı.

  1967 - Ankara Televizyonu'nun teknik deneme yayınları başladı.

  1951 - Hava Harp Okulu açıldı.

  1949 - Mao, Çin'de iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu "Çin Halk Cumhuriyeti"nin ilk başkanı seçildi.

  1935 - İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Julie Andrews doğdu.

  1918 - Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı görevine başladı.

  1918 - Beyrut bağımsızlığını ilan etti.

  1885 - Amerika Birleşik Devletleri'nde özel posta dağıtım servisi kuruldu.

  1847 - İngiliz sosyal reformcu, feminist eylemci, teozof, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi liderlerinden Annie Besant doğdu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 02/Ekim/2006 Saat 03:46

  2 Ekim

   
  1836- Darwin, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları 1859'da yayınlayacağı "Türlerin Kökeni" adlı çalışmasının kaynağını oluşturdu.
   
    
  Galapagos Adaları'nda yaşayan türlerin çeşitliliği Darwin'e Evrim Teorisi'ni geliştirme imkanı vermiştir
   
  gunun dıger gelısmeleri:
   
   
 • 1187- Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Frank işgaline son verdi.
 • 1608- Modern teleskopun prototipi Jan Lippershey tarafından yapıldı.
 • 1730- Divan şairi Nedim, 48 yaşında öldü.
 • 1964- Bilim adamları sigaranın kanser nedeni olabileceği yönündeki bulguları açıkladılar.
 • 1976- Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay İstanbul'a geldi.
 • 1985- Aktör Rock Hudson, AIDS'e yenik düşerek 59 yaşında Beverly Hills'deki evinde öldü.
 • 1992- Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisi Saratoga'dan atılan iki füze "Muavenet Muhribi"ne isabet etti; gemi komutanıyla beraber 5 denizci şehit oldu, 13 personel yaralandı.


 • -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 03/Ekim/2006 Saat 02:19

  Tarihte Bugün - 3.10.2006

   
  2000 - MİT Basın Müşavirliği açıldı.

  1999 - Sony firmasının kurucusu olan Akio Morita, 78 yaşında öldü.

  1996 - Dünyanın ve Türkiye'nin mutfak, banyo ve ev dekorasyonu alanında tanınmış ürünlerini tüketiciye sunan Tatarlar Plaza Yenibosna'da açıldı. 2 bin 500 metrekarelik kapalı, 5 bin metrekarelik açık alana sahip plazada başta Çanakkale Seramik olmak üzere tanınmış firmaların binlerce çeşit ürününün yer aldığı ifade edildi.

  1994 - Birliğe Çağrı Partisi kuruldu.

  1990 - Doğu Almanya ve Batı Almanya birleşti.

  1990 - İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Almanya ve Federal Almanya olmak üzere iki devlet halinde ayrılan Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılması ile birleşti.

  1984 - Şemdinli'de askeri bir araca ateş açan bölücü teröristler 3 askeri şehit etti.

  1981 - Roma Büyükelçiliği 2. Katibi Gökberk Ergenekon, Ermeni teröristlerin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralanarak saldırıdan kurtuldu.

  1979 - Savarona yatı Heybeliada açıklarında yandı.

  1976 - 7 termik santral yapımı için çeşitli ülkelerden 1 milyar dolar kredi sağlandığı açıklandı. Sovyetler Orhaneli ve Çan santrallerini, Çekoslovakya Soma santralini, Polonya Yatağan'ı, Japonya Beypazarı, Kangal ve Çatalağzı termik santrallerinin yapımını finanse edecek.

  1973 - 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol bulundu. Lüleburgaz yakınlarındaki yüksek graviteli petrolü TPAO çıkardı. Verimin günde bin 200 varil olduğu açıklandı.

  1971 - Televizyonda ilk spor naklen yayını olarak İzmir'den "Karşıyaka - İstanbulspor" futbol karşılaşması verildi.

  1970 - İskenderun Demir-Çelik AŞ kuruldu.

  1967 - Tat Konserve Sanayi kuruldu. Koç Holding kuruluşlarından birisi olan Tat'da salça, konserve ve dondurulmuş gıda üretimi yapılacağı belirtildi.

  1966 - İstanbul Kadıköy'deki son tramvay hattı kaldırıldı.

  1964 - Yıllık Kalkınma Planı'nın öngördüğü üç limandan biri olan "Antalya Limanı"nın temeli atıldı. 38 milyon liraya ihale edilen limanın 5 yılda bitirileceği ve 9 gemi ile 45 motor barındırabilecek kapasitede olacağı kaydedildi.

  1957 - Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu, 6 Haziran 1956 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

  1954 - Darende Elektrik Santralı hizmete girdi.

  1944 - Almanların ilk jet avcı uçağı Wesserschmitt Me 262, işletmeye girdi.

  1942 - Alman V-2 (A-4) balistik roketinin ilk başarılı fırlatılışı yapıldı.

  1932 - Hükümet İzmir Rıhtım Şirketi'ni satın aldı.

  1932 - İngilizlerden bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti'ne katıldı.

  1931 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu.

  1926 - İstanbul'da Sarayburnu Parkı'nda Krippel'in yaptığı Gazi Mustafa Kemal'in heykeli açıldı.

  1922 - Mudanya Konferansı başladı.

  1918 - Yıldırım Ordular Grubu, Halep'e doğru çekilmeye başladı.

  1918 - Halep civarındaki Arap halkı, İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklandı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 05/Ekim/2006 Saat 21:53

  Tarihte bugün: 4 ekim

  'Işığın ve gölgelerin ressamı' Hollandalı Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1669 yılında 63 yaşında hayatını kaybetti.
      Rembrandt 63 yaşında hayatını kaybetti
   
  1535- İncil'in tamamının İngilizce'ye ilk çevirisi İsviçre'de tamamlandı.
  1675- Hollandalı bilim adamı Christian Huygens cep saatinin patentini aldı.
  1789- Parisli kadınlar Versailles Sarayı'na yürüdü.
  1883- İstanbul'u Paris'e bağlayan Orient Express ilk yolculuğuna çıktı.
  1905- Orville Wright, uçakla 33 dakika havada kalarak, ilk uçan adam unvanını kazandı.
  1911- İlk halk asansörü Londra'nın Earl's Court metro istasyonunda hizmete başladı.
  1922- Himayei Hayvanat Cemiyeti adıyla Türkiye'deki hayvanları koruma amacı güden ilk dernek kuruldu.
  1923- Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayınladı.
  1926- Medeni Kanun yürürlüğe girdi.
  1931- Chester Gould tarafından yaratılan ''Dick Tracy'' komedi filminin ilk gösterimi yapıldı.
  1957- Sovyetler Birliği'nin ilk yapay uydu Sputnik'i fırlatmasıyla ABD ile arasındaki uzay yarışı başladı.
  1958- İlk transatlantik jet servisi, Londra ve New York arasında seferlerine başladı.
  1959- Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Tahran'da yapıldı. Türkiye 57 ve 62 kiloda madalya aldı ve takım halinde Dünya İkincisi oldu.
  1959- Sovyet uzay roketi Luna-3, Ayın görünmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti.
  1965- Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıkladı.
  1968- Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İdari İlimler Fakültesinde boykot başladı.
  1986- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkını kabul etti.
  1990- Ressam, Gazeteci Agop Arad 77 yaşında öldü.
  1993- Rusya Federasyonu'nda Boris Yeltsin'e bağlı ordu birlikleri, komünistlerin kapatma kararına karşı direndiği parlamento binasını bastı. Moskova'da olağanüstü hal ilan edildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 05/Ekim/2006 Saat 21:55

  Tarihte bugün: 5 ekim

  1896 yılında bugün, Alman fizikçi Wilhelm Roentgen yeni bir radyasyon çeşidi olan bugünkü bilinen adıyla 'x-ray'i buldu.
     Radyasyon çeşidi X-ray bulundu
   
  1657- Osmanlı bilgini Katip Çelebi öldü.
  1896- Avusturya gazetesi ''Wiener Presse'', Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi olan bugünkü bilinen adıyla 'x-ray'i bulduğunu açıkladı.
  1908- Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
  1908- Avusturya imparatorunun ilhak notasını imzalamasıyla Bosna-Hersek, Osmanlı toprağı olmaktan çıktı.
  1911- İtalyan kuvvetleri Gelibolu'yu işgal etti.
  1925- İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesinde basıldı. İlk para Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.
  1926- İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.
  1930- Dünyanın en büyük hava gemisi R.101 havada patladı: 44 kişi öldü.
  1931- Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
  1934- İspanya'da iç savaş başladı.
  1947- Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu. 1953- Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi.
  1962- Beatles'ın ilk hit şarkısı ''Love me do'' piyasaya çıktı.
  1970- Enver Sedat, Mısır devlet başkanı oldu.
  1979- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bir aşk skandalı sonucu hükümetten istifa etti.
  1979- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat Ankara'ya geldi; FKÖ temsilciliği açıldı.
  1988- Şili'de Pinochet rejimine karşı referandum yapıldı.
  1989- Dalai Lama, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
  1996- Besteci Fehmi Ege 76 yaşında öldü.
  1997- Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. En iyi film ödülünü Ferzan Özpetek'in yönettiği ''Hamam'' filmi aldı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 06/Ekim/2006 Saat 03:41

  Tarihte Bugün - 6.10.2006

  2000 - Halkbank eski Fon Yönetim Müdürü Şakir Yırdıcı ve yardımcısı Leyla Tatar, KKTC'deki Everestbank'a 2 milyon mark repo hesabı açılmasında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

  1993 - Nejat Eczacıbaşı (İşadamı) öldü

  1990 - Prof. Dr. Bahriye Üçok, bombalı saldırı sonucunda öldü

  1989 - Amerikalı sinema oyuncusu Bette Davis 81 yaşında, Fransa'nın Neuilly-Sur Seine şehrinde öldü

  1989 - Kültür ve sanat ağırlıklı programların yer aldığı TV - 2 yayına başladı.

  1986 - TRT'nin ikinci TV kanalı resmen açıldı

  1986 - İlk "Akdeniz Akdeniz Şarkı Yarışması" Aspendos'dan naklen yayınlandı.

  1981 - Mısırlı subay ve siyaset adamı Enver Muhammet Sedat (Mısır Devlet Başkanı), 6 Ekim 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nın yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen askeri tören sırasında, radikal İslamcı Cihad örgütü militanlarınca öldürüldü.

  1975 - TRT İstanbul ve İzmir televizyon haber büroları ilk kez merkez Ankara'ya bağlandı.

  1973 - Mısır ve Suriye orduları İsrail tarafından işgal edilen toprakları geri almak için savaş açtı (Yom Kipur Savaşı).

  1971 - 6. Akdeniz Oyunları, Cevdet Sunay tarafından, İzmir'de bugünkü adıyla "Atatürk Stadı" olan "Halkapınar Olimpik Stadı"nda törenle açıldı

  1971 - İzmir'deki Akdeniz Oyunları televizyondan naklen verildi.

  1970 - TRT Televizyonu'nun yayına başlama saatleri 19.30'a alındı.

  1963 - Jacquealine Kennedy (ABD Başkanı Kennedy'nin eşi) İstanbul'a geldi

  1962 - İstanbul'da tarihi Leblebici Hanı yandı

  1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nice kentinde öldü

  1917 - Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini bir yazı ile Enver Paşa'ya bildirdi.

  1889 - Moulin Rouge, halka ilk kez kapılarını Paris'te açtı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 07/Ekim/2006 Saat 03:19

  Tarihte bugün: 7 ekim

   
  1966 yılında bugün ilk Türk otomobiline 'Anadol' adı verildi. Anadol adı, açılan isim yarışması sonucunda finale kalan Anadolu, Anadol ve Koç isimleri arasından seçildi.

   

  1571- İnebahtı Deniz Savaşı kaybedildi.
  1849- Şair ve öykü yazarı Edgar Allan Poe, Baltimore-Maryland'de 40 yaşında öldü.
  1936- Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul'da öldü.
  1960- Ordu Foto Film Merkezi tarafından hazırlanan 'Düşükler Yassıada'da' filmi basına gösterildi.
  1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey, 81 yaşında öldü.
  1985- Filistinli gerillalar Achille Lauro gemisini kaçırdı.
  1987- TİP ve TKP birleşti; yeni kurulan TBKP'nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.
  1989- 26'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmi 5 dalda ödül kazandı.
  1993- Ünlü pop yıldızı Madonna, İstanbul İnönü Stadı'nda yaklaşık 50 bin kişiye konser verdi.
  2004- Tiyatro Sanatçısı İsmet Ay vefat etti.  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 08/Ekim/2006 Saat 02:27

  Tarihte bugün: 8 ekim

  415'te bugün 20 Haziran 404'te yanan Ayasofya yeniden inşa edildi.
   
   
  1908- İlk sendika ve grev yasağı getirildi; ''Tatil-i Eşgal'' yasası ile grevler ve sendikalar yasaklandı.
  1912- Balkan Savaşı başladı.
  1917- Sovyetler Birliği'nde, Lenin'in göreve getirdiği Aleksandra Kollantai, dünyanın ilk kadın bakanı oldu.
  1925- Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları, Lozan Antlaşması'nın ''Azınlıkların Korunması' ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu
  içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladılar.
  1933- ''D Grubu'' sanatçılarını ilk sergilerini açtı.
  1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreşte 8 sıklette altın madalya alarak takım halinde şampiyon oldu.
  1958- Pakistan'da Eyüp Han darbeyle iktidarı ele geçirdi.
  1970- Rus yazar Aleksander Soljenitsin, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
  1971- John Lennon ünlü şarkısı ''Imagine''i yayınladı.
  1987- 24'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği ''Muhsin Bey'' filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
  1992- Eski Almanya Başbakanı Willy Brandt öldü.
  1998- Nobel Edebiyat Ödülü Portekizli yazar Jose Saramago'ya verildi


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 09/Ekim/2006 Saat 03:11

  Tarihte Bugün - 9.10.2006


  2002 - Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastına katıldığı belirtilen terör örgütü Hizbullah mensubu Abdülkadir Aktaş yakalandı.

  2000 - Yahya Murat Demirel, Kasırga Operasyonu çerçevesinde, birlikte tutuklandığı arkadaşı Ayşenur Esenler ile Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde evlendi.

  1997 - Altın Koza Ödülü, Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmine verildi.

  1997 - Nobel Edebiyat Ödülü, İtalyan oyun yazarı Dario Fo'ya verildi.

  1978 - Ankara'da TİP üyesi 7 kişi öldürüldü.

  1977 - Osmanlı tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İstanbul'da öldü.

  1971 - Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı, Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığındaki Ankara 1 No.'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nce idama mahkum edildi. Sanıklar, 'Anayasayı cebir yoluyla değiştirmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmışlardı.

  1967 - Arjantinli gerilla lideri, Küba Devrimi'nin önderlerinden Ernesto 'Che' Guevera, Bolivya ormanlarında, Bolivyalı askerler tarafından vurularak öldürüldü. Latin Amerika'nın bir bütün olduğuna ve devrim için topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğine inanan Che, Küba'da bir süre Sanayi Bakanlığı da yapmıştı.

  1944 - İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği savaş sonrası barış planı için 'Birleşmiş Milletler' adı altında bir örgüt kurulacağını duyurdu.

  1940 - Efsane rock grubunun solisti John Lennon dünyaya geldi.

  1934 - Yugoslavya Kralı Alexander ile Fransız Dışişleri Bakanı Louis Barthou, Marsilya'da bir Hırvat milliyetçi tarafından öldürüldü.

  1917 - Rusya'da yeni bir ayaklanma çıktı. Sosyalistler, Bolşevik Hükümeti'ni devirerek 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 10/Ekim/2006 Saat 03:16

  Tarihte Bugün - 10.10.2006

  2002 - Adana'da cinnet getiren Aydın Kara, sokak ortasında eşi Ayşegül Porsuk'u 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde 52 yerinden bıçakladı.

  1997 - Bulgaristan'da düzenlenen 1'inci Balkan Film ve Televizyon Programları Festivali Sandaski 1997'de TRT'yi "Az Gittik Uz Gittik" ve "Ömer" adlı programlar temsil etti. Festivalde, "Ömer" programı ikincilik ödülünü kazandı.

  1995 - 115 filmde rol alan 'babacan' rollerin oyuncusu Kadir Savun öldü

  1995 - Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvası sonucunda, rakibi Viswanathan Anand'ı yendi

  1970 - Fiji, yaklaşık yüzyıl sonunda İngiltere'den bağımsızlığını aldı.

  1965 - Süleyman Demirel ve Adalet Partisi 1965 ve 1969 10 Ekim'inde yapılan iki seçimde de iktidar oldu.

  1965 - Türkiye Radyoları ilk kez genel seçim sonuçlarını vermek için sabaha kadar yayın yaptı.

  1962 - DP'liler için af çıktı.

  1960 - 18.Olimpiyat oyunları Tokyo'da yapıldı.

  1951 - İsrail, Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün tarafından kabul edilen barış planını reddetti.

  1913 - ABD Başkanı Woodrow Wilson, binlerce kilometre uzaktan Panama Kanalı'nı açtı.

  1911 - Çin'de Sun Yat-San liderliğindeki devrimciler, Manchu hanedanını yıktı

  1690 - Belgrat ikinci defa fethedildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 14/Ekim/2006 Saat 17:07

  11,12 VE 13 EYLUL GUNLERI YASADIGIM ADSL SORUNLARI YUZUNDEN BU TOPIC GUNCELLENMEMISTIR

   

  Tarihte Bugün - 14.10.2006

  1998 - Mesrob Mutafyan, Türkiye Ermenileri 84. Patriği seçildi.

  1997 - Borsa'da çifte rekor kırıldı. Bileşik Endeks 3.212 puana yükselirken, 84 trilyonluk işlem hacmiyle ikinci bir rekor kırıldı.

  1994 - Nobel Barış Ödülü, FKÖ Lideri Yaser Arafat, İsrail Başbakanı İzak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Perez arasında paylaştırıldı.

  1988 - Medeniyet ve Hayvansever Ekonomi ve Tarım Partisi kuruldu.

  1984 - Televizyonda "İşitme Engelliler İçin Haber" yayını başladı.

  1977 - Bakanlar Kurulu kararıyla esnafa etiket koyma zorunluluğu getirildi.

  1973 - Milletvekili genel seçimleri yapıldı. 8 partinin katıldığı seçimde milletvekilliklerinin partilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti: CHP: 185, AP: 149, MSP: 48, DP: 45, CGP: 13, MHP: 3, TBP: 1, Bağımsızlar: 6.

  1971 - Beymen Türkiye piyasasına sürüldü.

  1960 - 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle Adnan Menderes, Celal Bayar, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu'nun da bulunduğu kişilerin Yassıada da duruşmaları başladı.

  1944 - Mareşal Rommel, Hitler'in baskısı sonucu intihar etti

  1933 - Hitler, Berlin'deki Nazi toplantısında Silahsızlanma Konferansı'na katılmayacağını ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı

  1928 - Harf devrimi yapıldı. Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun kabul edildi.

  1926 - İstanbul'da ilk resmi nikah, Şehremini (Belediye Başkanı) Muhittin Bey tarafından kıyıldı

  1925 - Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü Menderes nehri üzerinde yapıldı. Köprü 75 metre uzunluğunda.

  1918 - Osmanlı Devleti'nde hükümeti kurma görevi, Ahmet İzzet Paşa'ya verildi.

  1918 - Fransız savaş gemileri, İskenderun'u bombaladı.

  1890 - 34. ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower, Texas'ta doğdu

  1808 - Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu.

  1793 - Savurganlığı ve reform düşmanlığıyla, Fransa halkının tepkisini çeken Kraliçe Marie Antoinette, 14 Ekim'de, Devrim Mahkemesi tarafından yargılandı; 16 Ekim'de de giyotinle idam edildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: zübük
  Mesaj Tarihi: 14/Ekim/2006 Saat 17:16
  Tarihte bugun;
  zubuk sabah saat 9da uyudu ve 3e doğru kalktı. Uyanmasına rağmen hala yatağından çıkmadı ve hala yüzünü bile yıkamadı. Şuan kendinden utanıyor ve oha diyor mütemadiyen.


  -------------
  Değer mi lan bi kevaşeye?


  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 15/Ekim/2006 Saat 01:34
  Tarihte Bugün - 15.10.2006

  2001 - Ariel Şaron hükümetinin askeri güçlerini bir süredir fiilen işgal altında tuttuğu El Halil kentinden çekme ve Filistinlilere yönelik ambargoyu gevşetme kararı hükümet krizine neden oldu.

  1994 - Sabancı Holding, Japon Toyota firması ortaklığıyla Adapazarı'nda kurulan Toyotosa Otomobil Fabrikası, törenle üretime başladı.

  1988 - Türkçe tangoların ilk bestecilerinden, orkestra şefi ve aranjör Necdet Koyutürk, İstanbul'da öldü.

  1983 - Endel A.Ş. kuruldu. Firmanın, Eskişehir'de buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerine elektrik ve motor sistemi üreteceği belirtildi.

  1968 - Türkiye İşçi Çiftçi Partisi, Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı.

  1964 - Türkiye Cumhuriyetinin Yedinci Diyanet İşleri Başkanı olan M. Tevfik Gerçeker göreve başladı.

  1962 - Küba'daki Sovyet füzeleri, CIA'nın fotoğraf uzmanları Amerika'nın sadece 90 mil uzağındaki Küba'da Sovyet nükleer füzelerinin varlığının maddi kanıtlarını ele geçirdi.

  1961 - İstanbul İşveren Sendikaları Birliği kuruldu.

  1961 - 27 Mayıs ihtilalinden sonra yapılan 61 Anayasası'na göre ilk Meclis ve Senato seçimleri yapıldı.

  1937 - Cumhuriyet'in Türkçe yazılı ilk banknotu tedavüle çıkarıldı.

  1934 - Çin komünistlerinin Uzun Yürüyüş adını verdikleri 10 bin kilometrelik göçü başladı.

  1928 - Dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin, 111 saatlik uçuştan sonra Almanya'dan Amerika'daki New Jersey'e ulaştı.

  1927 - Atatürk, tarihi "Nutuk"unu okumaya başladı.

  1917 - Almanlar lehine casusluk yaptığı iddia edilen ve "casus kadın" olarak ünlenen dansçı Mata Hari, Fransızlar tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü.

  1912 - Uşi Anlaşması imzalandı. Trablusgarp Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan anlaşma gereğince Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.

  1908 - Ermenice Jamanak gazetesi yayımlanmaya başladı.

  1844 - Ünlü Alman filozof Friedriche Wilhelm Nietzsche doğdu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 16/Ekim/2006 Saat 03:33
  Tarihte Bugün - 16.10.2006

  2002 - Kamuoyunda "Manisalı Gençler Davası" olarak bilinen, biri başkomiser 10 polisin yargılandığı ve 7 yıldır süren davada sanıklar 60 ile 130 ay arasında değişmek üzere toplam bin 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  2002 - Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın ile 69 köylünün, Danıştay 6. Dairesi'nin kararını uygulamadıkları gerekçesiyle 55. Hükümet'in Başbakanı ve 4 bakanı ile 2 bürokrat aleyhine açtıkları davada, her davacı için 500 milyon lira tazminata hükmedildi.

  1997 - Hikmet Çetin TBMM'nin 20. başkanı oldu. Görevi 18 Mayıs 1999'da sona erdi.

  1985 - Bankalar resmen altın satışına başladı. İlk gün 9 banka satış yaptı. Bankalardan külçe halindeki altını satın alan kimselerin, bu altını bir başkasına veya bankaya satabileceği gibi, Darphane'ye götürüp Cumhuriyet Altını bastırabileceği de belirtildi. Merkez Bankası, altınları sadece 50 ve 100 gramlık çubuklar halinde satacağını açıkladı.

  1984 - Türkiye yeni bir vergiyle tanıştı: Katma Değer Vergisi (KDV). Uygulamasına 1 Ocak 1985'te başlanacağı açıklanan yeni verginin oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

  1981 - Türkiye'de faaliyet gösteren bütün siyasi partiler 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.

  1978 - Polonyalı Kardinal Karol Wojtla, Johannes Paulusii adıyla Hıristiyan dünyasının yeni papası oldu.

  1970 - Enver Sedat, Mısır Devlet Başkanı oldu.

  1966 - Türk Milli Futbol Takımı, Moskova'da, Sovyet Milli Futbol Takımı'nı 2-0 yendi. Golleri, ilk yarıda Fevzi, ikinci yarıda Ayhan attı.

  1951 - Pakistan Başbakanı Ali Han öldürüldü.

  1935 - Tekel Müdürlüğü kuruluş kanunu kabul edildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: zübük
  Mesaj Tarihi: 16/Ekim/2006 Saat 05:18
  Tarihte bugun zübük'ün midesine doğru dürüst yemek gitti ve antep tava yedi iftarda.
  Ayrıca sahura da emprovize bi yemek yaptılar evcek. Mantarlı, tulum peynirli yumurta. Daha önce ki bezelos tava olayından sonra daha iyi bişe oldu, tavsiye ederim tahihte bugun.


  -------------
  Değer mi lan bi kevaşeye?


  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 17/Ekim/2006 Saat 03:19
  Tarihte Bugün - 17.10.2006

  2002 - Yıllar önce seslendirdiği yabancı polisiye dizideki "Baretta" tiplemesiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran ünlü tiyatro sanatçısı Soner Ağın, kalbine yenik düştü.

  2001 - İsrail-Filistin barış anlaşmalarına karşı çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Rehavam Zeevi, uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldü. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi.

  2000 - Umut Operasyonu soruşturmasında açılan ikinci davada, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'ya düzenlenen suikastın zanlısı olarak aranan ve ele geçirilen Rüştü Aytufan'ın idam cezasına çarptırılması talep edildi. İdam istemi gerekçesinde, Aytufan'ın, ''devletin anayasa ve temel nizamlarını bozmaya kalkıştığı'' belirtildi.

  1996 - Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komite Toplantısı Washington'da yapıldı.

  1995 - Bakanlar Kurulu, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle SEKA, Şeker Fabrikaları, limanlar ve karayollarındaki grevleri 2 ay süreyle erteledi.

  1995 - İsmet Sezgin TBMM'nin 18. başkanı oldu. Görevi 24 Aralık 1995'de sona erdi.

  1957 - Tarsus Çimento Fabrikası üretime başladı.

  1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.

  1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askeri birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.

  1938 - Hastalığı iyice artan ve karın bölgesinde su toplanmaya başlayan Atatürk, ilk defa ağır bir komaya girdi. Prof. Eppinger ve Prof. Bergmann'ın Atatürk'le ilgili teşhisleri 'siroz' oldu.

  1925 - Ankara Tıp Fakültesi açıldı.

  1919 - Batı Trakya'daki İskeçe Kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

  1918 - Yugoslavya Cumhuriyeti kuruldu.

  1915 - Çanakkale Bölgesi Komutanı General Hamilton, görevini General Birdwood'a devrederek cepheden ayrıldı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: zübük
  Mesaj Tarihi: 17/Ekim/2006 Saat 03:31
  Tarihte bugun hatta tarihte şimdi ekmek almaya gidiyorum. Ve uyumamaya karar verdim tarihte şimdi, sabah ilk kez istatistik dersine gireceğim.
   


  -------------
  Değer mi lan bi kevaşeye?


  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 18/Ekim/2006 Saat 13:18
  Tarihte Bugün - 18.10.2006

  2000 - Ömer İzgi TBMM'nin 22. başkanı oldu.

  2000 - Türkiye ile AB arasında Hizmetler ve Kamu Alımları alanlarında müzakerelere başlandı.

  1995 - Türkiye katrilyonla tanıştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, bütçe katrilyonla bağlandı. 1995 yılı bütçesi 1.4 katrilyon olarak öngörüldü.

  1991 - Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti.

  1991 - Filistin Ulusal Konseyi ile 3 Ekim'de görüş birliğine varmasının ardından James Baker Sovyet Başbakan Yardımcısı ile beraber 30 Ekim'de Madrid'te "İsrail ile Arap ülkeleri arasımda" barış konferansı yapılacağını Kudüs'te açıkladı. 167'de kesilen İsrail-SSCB diplomatik ilişkileri yeniden kuruldu.

  1990 - Metal-İş Kolu'nda faaliyet gösteren Çelik-İş ve Özdemir-İş sendikalarının, Otomobil-İş Sendikası çatısı altında birleşmesi kararlaştırıldı.

  1987 - TRT radyolarının dördüncü kanalı "Radyo 4" adı ile Türk Sanat ve Halk Müziği yayınına başladı.

  1976 - Karakaya Barajı'nın temeli Başbakan Demirel tarafından atıldı.

  1968 - Deniz Kuvvetleri'ne ait Gölcük Tersanesi'nde yapılan Amiral Sadık Altıncan şilebi denize indirildi. Türkiye'de o güne kadar inşa edilen gemilerin en büyüğü olan şilebin 155.5 metre boyunda, 19.5 metre eninde olduğu ve saatte 18 mil hız yapabildiği kaydedildi. Gemi 40 milyon liraya mal oldu.

  1958 - Türkiye-İran petrol boru hattı antlaşması imzalandı.

  1950 - Makarios, Kıbrıs Rum Başpiskoposu seçildi.

  1925 - Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması, Ankara'da imzalandı.

  1920 - Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet'lerin toprak istekleri , TBMM 'nde reddedildi

  1920 - Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.

  1867 - Alaska, Lincoln döneminin ABD Dışişleri Bakanı William Seward tarafından, 7 milyon 200 bin dolar karşılığında Ruslardan satın alındı. Birkaç yıl sonra, o değersiz arazilerde çok yüksek oranda altın bulundu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 19/Ekim/2006 Saat 02:24
  Tarihte Bugün - 19.10.2006

  2002 - AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa etti.

  2001 - Ramallah'ta Zeevi suikastını üstlenen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) 23 üyesi tutuklandı.

  2000 - DSP tarafından desteklenen MHP'li Ömer İzgi, TBMM'nin yeni başkanı seçildi.

  2000 - Maliye Bakanı Oral, makam taşıtlarına sınırlama getiren genelgenin yıl sonundan önce yürürlüğe gireceğini açıkladı. Genelgeye göre, sadece genel müdür ve müsteşarlara makam aracı verilecek.

  2000 - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, geçen yıl İran'ın Piranşehir sınır bölgesinde sınırdan 5 kilometre içeride Türk uçaklarının yanlışlıkla yaptıkları bombardıman sonucu "zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi için bir miktar yardımda bulunulduğunu" belirterek, "İki ülke arasındaki dostluk ve güven ilişkileri çerçevesinde bu mesele artık geride kalmıştır" dediler.

  2000 - Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin Brçko kentinde gösteri yapan yaklaşık 1000 Sırp, "Türklere ölüm" şeklinde sloganlar atarak, Müslümanlar'ın evlerini ve işlerlerini taş yağmuruna tuttu.

  2000 - Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi nihai anlaşmaları Devlet Konuk Evi'nde yapılan bir törenle imzaladı.

  1992 - Özgürlük ve Demokrasi Partisi kuruldu.

  1987 - Londra Borsası çöktü. Yaşanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik değer kaybı yaşandı.

  1745 - Başta "Gülliver'in Yolculukları" olmak üzere yapıtlarıyla, İngiliz edebiyatının en büyük düz yazı yergi ustalarından biri olarak kabul edilen İrlandalı şair ve yazar Jonathan Swift öldü


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 20/Ekim/2006 Saat 01:41
  Tarihte Bugün - 20.10.2006

  2002 - Türkiye eski güzellerinden Ahu Paşakay, Kuruçeşme'deki evinde kendini asarak intihar etti.

  2000 - Gazeteci Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın suikastlerinin firari sanığı Oğuz Demir, İran'a kaçtı.

  2000 - Kızılay, çatışmaların yaşandığı Filistin'e çeşitli ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderdi.

  1992 - Bingöl'ün Solhan İlçesi Hazarşah Köyü yakınlarında bir otobüsü durduran teröristler 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

  1991 - Genel seçimlerde Doğru Yol Partisi 178, Anavatan Partisi 115, Sosyal Demokrat Halkçı Parti 88, Refah Partisi 62, Demokratik Sol Parti ise 7 milletvekili çıkardı.

  1978 - İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı Ord. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

  1922 - Refet Paşa 100 jandarmayla İstanbul'a geldi.

  1921 - İşgal edilen Türk toprakları üzerinde başarı kazanamayacağını anlayan Fransız Hükümeti, TBMM ile Ankara Anlaşması'nı imzaladı. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında Fransa işgal ettiği bölgelerden çekildi


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 21/Ekim/2006 Saat 00:44
  Tarihte Bugün - 21.10.2006

  1999 - Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de kalabalık bir alışveriş merkezine yapılan roket saldırısında 110 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

  1987 - Türkiye'de montajı yapılan ilk savaş uçağı F-16 'Savaşan Şahin' törenle uçuruldu.

  1985 - Alman yazar Günter Wallraff'ın Türk işçisi kimliğiyle yaşadıklarını anlattığı 'En Alttakiler' adlı eseri, Federal Almanya'da piyasaya çıktı.

  1981 - Atatürk Barajı'nın temeli atıldı.

  1967 - Vietnam Savaşı'nı protesto etmek için binlerce Amerikalı Washington'a yürüdü.

  1945 - Fransa'da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

  1935 - Almanya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı ve II. Dünya Savaşı'na gidecek süreci başlattı.

  1934 - General Çan Kay-Şek tarafından yenilgiye uğratılan Çin komünistleri, Mao'nun etrafında toplanmaya başladı.

  1931 - Kıbrıslı Rumlar, Enosis için ayaklandı. İngilizler çok sert önlemler alarak ayaklanmayı bastırdı.

  1879 - Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti
   
   
   
   
  bayram tatılı nedenıyle 28 EKIM e kadar kapalıyız LOL


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: korsann
  Mesaj Tarihi: 21/Ekim/2006 Saat 13:26
  gun deyıp gecmemk lzm neler oluyo bırılerı ölüyo bırılerı doguyo yenı seyler bulunuyo hayat ne garıp sey yaww Question

  -------------


  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 28/Ekim/2006 Saat 04:39
  Tarihte Bugün - 28.10.2006

  2001 - İsrail ordusu Filistin denetimindeki Beytüllahim ve Beyt Jala'dan çekildi.

  2000 - Ankara DGM, Egebank'ın içini boşaltmakla suçlanan Yahya Murat Demirel'in 19 şirketine el koydu.

  1968 - Prag'da binlerce Çek, Sovyet işgalini protesto etti

  1968 - TRT, "Kıbrıs'ın Sesi Radyosu" yayın sorumluluğunu Genelkurmay Başkanlığı'na devretti.

  1962 - ABD ve SSCB arasındaki Küba krizi sona erdi. SSCB lideri Kurşçef, Küba'daki nükleer füzelerin Rusya'ya götürülmesini kabul ederken; ABD Başkanı Kennedy de Küba çevresindeki ablukayı kaldıracağını söyledi.

  1956 - Microsoft firmasının kurucusu Bill Gates doğdu.

  1937 - Atatürk Ankara'da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

  1927
  - Türkiye'de ilk genel nüfus sayımı yapıldı.

  1922 - Devletin kontrolünü ele geçiren Benito Mussolini, iktidara geldi ve faşizm ilan etti.

  1919 - Heyet-i Temsiliye, Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.

  1918 - Yeniden düzenlenen Yıldırım Ordular Grubu, Halep'in kuzeyine çekildi.

  1886 - Amerikan Özgürlük Anıtı New York'ta dikildi

  1636 - Harvard Koleji (ABD'nin ilk yüksek öğretim kurumu), Massachusett'te kuruldu


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 29/Ekim/2006 Saat 03:59
  Tarihte Bugün - 29.10.2006

  1996 - Sivas'ta Çarşı Karakolu önünde gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 3'ü polis 4 kişi öldü.

  1979 - 68 kuşağının teorik arka planını hazırlayan ünlü ABD'li felsefeci Herbert Marcuse öldü.

  1975 - İran şahı ve eşi Ankara'ya geldi.

  1971 - Avam Kamarası, İngiltere'nin Ortak Pazar'a girmesini onayladı.

  1961 - 'Devrim' adındaki ilk Türk üretimi otomobil Cemal Gürsel'e armağan edildi

  1938 - Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, vapurla Dolmabahçe önünden geçerken hep bir ağızdan İstiklal Marşını söyleyerek Atatürk'ü selamladılar.

  1929 - New York Borsası'nda hisse senedi fiyatları hızla değer kaybetti. Tarihe Kara Salı olarak geçen bugün, aynı zamanda 1929 Büyük Bunalımı olarak bilinen ve 1939'a kadar süren dünya ekonomik krizinin de başlangıcını oluşturdu.

  1923 - Cumhuriyet ilan edildi.

  1923 - Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Görevini vefat ettiği 10 Kasım 1938'e kadar sürdürdü.

  1922 - TBMM Hükümeti, İtilaf Devletleri'ne Lozan Konferansı'nı kabul ettiğini bildirdi.

  1919 - Fransızlar, Güneydoğu'da İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini aldı ve Antep'e girdi.

  1913 - Pilot Salim Rasıt, Yzb. Kemal ile birlikte Bleriot ile Kırklareli-Yeşilköy uçuşunu yaparken, sis yüzünden bilmeden Marmara'yı ilk defa geçtiler ve Manyas'a indiler. Ertesi gün Bandırma üzerinden tekrar Marmara'yı geçti.

  1911 - Ünlü Amerikan gazetecisi Joseph Pulitzer öldü


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 30/Ekim/2006 Saat 01:09
  Tarihte Bugün - 30.10.2006

  2000 - Birecik Barajı suları altında kalan Zeugma antik kentinde kazı çalışmaları sona erdi.

  1998 - TRT yapımı "Cumhuriyet" filmi sinemalarda gösterime girdi.

  1993 - Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çiçekli köyü, kalabalık bir grup PKK'lı tarafından basıldı.

  1991 - ABD Başkanı Bush ile SSCB lideri Gorbaçov'un Madrid konferasını açmalarından sonra 3 Kasım'da İsrail ve Arap komşuları arasında ilk karşılıklı görüşmeler başladı.

  1973 - İstanbul Boğaz Köprüsü'nün açılış törenleri Eurovision'dan naklen Avrupa'ya verildi. Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından hizmete açıldı.

  1964 - Rusya, Kıbrıs'ta iki toplumun varlığını kabul etti.

  1918 - Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu.

  1918 - I. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti için sona erdiren Mondros Mütarekesi, Limni Adası'nda imzalandı. Bu mütareke ile Osmanlı toprakları işgal güçlerince paylaşılabilecek ve Osmanlı ordusu fiilen dağıtılacaktı.

  1896 - İstanbul'da ilk Ermeni eylemi gerçekleşti


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 31/Ekim/2006 Saat 01:38
  Tarihte Bugün - 31.10.2006

  2001 - İngiltere Başbakanı Tony Blair, Ortadoğu turuna çıktı. Blair'in ilk durağı ABD'nin 'terörizme destek veren ülkeler' listesindeki Suriye oldu.

  1997 - Ebulfeyz Elçibey, Bakü'ye gelerek Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin başkanı seçildi.

  1989 - Turgut Özal, TBMM'de, 263 oyla Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Başbakanlığa Yıldırım Akbulut getirildi.

  1984 - Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, Sih muhafızlar tarafından öldürüldü.

  1983 - Yeni Üzen Partisi, SODEP ile birleşti.

  1963 - 50. kez milli formayı giyen Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi. Lefter, bu madalyayı alan ilk Türk futbolcusu oldu.

  1961 - Türkiye ile Almanya arasında "Türk İşgücü Anlaşması'' imzalandı.

  1956 - Amiral G.J. uçağıyla Güney Kutbu'na indi. Böylece insanlık Güney Kutbu'na ilk defa ayak basmış oldu.

  1922 - Bakanlar Kurulu'nun Lozan Konferansı delegesi adaylarını belirlemesi; İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Hüsnü.

  1919 - Maraş'ta, Sütçü İmam olayı gerçekleşti.

  1918 - Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıktı. Mondros Mütarekesi yürürlüğe girdi.

  1517 - Martin Luther, Wittenberg Kilisesi'nin duvarına '95' ayetini astı. Bu olay Almanya'da Protestan reformunun başlangıcı sayıldı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: zübük
  Mesaj Tarihi: 31/Ekim/2006 Saat 01:40
  Tarihte bugun ıslandım ve traş oldum, ayrıca iktisadi düşünceler tarihi dersine girdim. pişmanım.

  -------------
  Değer mi lan bi kevaşeye?


  Mesajı Yazan: 35 AML 35
  Mesaj Tarihi: 31/Ekim/2006 Saat 10:26
  tarih hep aynı ödev ödev ders ders ders offffffff offfffffff
  şu tarihi bi değiştirin artık............


  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 01/Kasım/2006 Saat 04:04

  TaRiHtE bUgUn 01 KaSıM 2006

   
  AsEaGlE RaKı SoFrAsInDa SıZdI. YoK bUgUnLuK TaRiH mArİh LOL
   
  ....bir dost...


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: sinemm
  Mesaj Tarihi: 01/Kasım/2006 Saat 11:25
  ASEAGLE Bİ MODERATÖRE HİÇ YAKIŞMIO SIZIP KALMAK AMA ZAFER SEVİNCİNE VERİORUM :)


  Mesajı Yazan: 35 AML 35
  Mesaj Tarihi: 01/Kasım/2006 Saat 12:43
  mustafa kemal paşa ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. (1927)
  ankara kızılay'da güven anıtı açıldı. (1934)
  ankara devlet konservatuvarı öğretime başladı. (1936)
  cezayir ulusal özgürlük cephesi, fransa'ya karşı gerilla savaşı başlattı. (1951)
  cezayir bagimsizligini kazandi. (1954)
  e(256,8594877,'atacan');


  Mesajı Yazan: 35 AML 35
  Mesaj Tarihi: 01/Kasım/2006 Saat 12:44
  dünya VEGAN günü.


  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 02/Kasım/2006 Saat 04:28
  Tarihte Bugün - 2.11.2006

  2000 - Karagümrük çetesi elebaşı Nuri Ergin ve adamları, Uşak E Tipi Cezaevi'nde olay çıkardı. Cezaevi müdürü ve bazı gardiyanların rehin alındığı olayda, 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

  1997 - Güneydoğu'nun kömür deposu Şırnak Kömür Ocakları, dört yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçti. Valilik, halkın ocaklara ortak edilmesi için çalışma başlattı. 100 milyon ton rezervi bulunan kömür ocaklarının açılmasıyla, kent merkezinde bine yakın kişiye iş imkanı doğduğu açıklandı.

  1994 - Makro Ekonomi, kuruldu.

  1990 - Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos göreve başladı.

  1985 - İTO, Hazine'ye istek paketi sundu. Pakette şu istekler yer aldı; yerli üretimin korunarak ithalatın serbest bırakılması, - Türk Parasını Koruma Kanunu'nun tamamen kaldırılması.

  1984 - Kok kömürüne yüzde 9 oranında zam yapıldı. Kok kömürünün zamlı fiyatı, ton başına fiyatı 43 bin liradan 47 bin lira oldu.

  1978 - 30 kw. gücünde Silifke televizyon verici istasyonu yayına başladı.

  1976 - İstanbul-İzmir-Ankara arasında otomatik telefon görüşmeleri başladı.

  1976 - Ünlü işadamı Nejat Eczacıbaşı'na Alman Cumhurbaşkanı tarafından 'Liyakat Madalyası' verildi.

  1976 - Ankara'ya gelen 40 kişilik Alman sanayici ve yatırım grubu ile ilk toplantı Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Alman sanayicilere 210 kamu yatırımı listesi verildi. Bunlar arasında Çanakkale Boğaz Köprüsü ile İkinci Boğaziçi Köprüsü projeleri de yer aldı.

  1975 - ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Jimmy Carter kazandı.

  1973 - Plastik hammaddelerine yüzde 80 oranında zam yapıldı. Zamma gerekçe olarak, 'petrol üreten ülkelerin yaptıkları fiyat artışları' gösterildi.

  1970 - Salvador Allende, Şili Başkanı oldu.

  1969 - Başbakan Demirel, yeni hükümeti kurdu. 24 kişiden oluşan Bakanlar Kurulu'nda 12 yeni bakan görev aldı.

  1961 - -Türk-Alman İşçi Antlaşması imzalandı.

  1961 - - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi kuruldu.

  1960 - İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) kuruldu.

  1956 - Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi üzerine İsrail, Fransa ve İngiltere Mısır'a saldırdı.

  1955 - Yeni Eskişehir Garı hizmete girdi.

  1953 - Ankara Çimento Fabrikası'nın temeli Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından atıldı.

  1953 - Birlik Mensucat A.Ş. kuruldu. Kayseri'deki fabrikasında iplik, ham bez ve havlu üretimi yapan firma, ABD dahil çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

  1950 - İrlandalı yazar Bernard Shaw öldü.

  1933 - Telgraf şirketi devlete devredildi.

  1922 - TBMM'nin gizli oturumunda Lozan Konferansı'na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararı.

  1920 - İkinci parti Sovyet savaş malzemeleri geldi.

  1918 - Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle birlikte, bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldılar.

  1917 - Büyük Biritanya İmparatorluğu, Yahudi halkına Filistin topraklarında devlet kurma hakkının yolunu açan Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı

  ve kankam DUA nın dogum gunu LOL  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 03/Kasım/2006 Saat 03:57
  Tarihte Bugün - 3.11.2006

  2002 - Erken genel seçim yapıldı. 41 milyon 407 bin 27 seçmenden, 32 milyon 768 bin 161'i sandık başına gitti. 8 milyon 638 bin 866 seçmen, sandık başına gitmezken, yüzde 79.14 ile son 7 seçim içinde katılım oranı en düşük seçim oldu.

  2002 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının kesinleşmeye başlamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, sorumluluğun şahsına ait olduğunu belirterek, "Bu sorumluluk anlayışıyla, 2003 yılında Büyük Kurultay'ı toplayacak MHP'yi yeni bir yönetime kavuşturmak ve yeni bir genel başkan önderliğinde kutsal davamızı hedefe taşıyacak yapıya kavuşturmak görevim olacaktır" dedi.

  2000 - Yurtbank'ın eski sahibi Ali Avni Balkaner ile 9 eski banka yöneticisi hakkında yurtdışına çıkma yasağı konuldu.

  1996 - Susurluk Skandalı, bir trafik kazasıyla ortaya çıktı. Bursa-Balıkesir karayolunun Susurluk mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon ile bir özel otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan polis müdürü Hüseyin Kocadağ, Gonca Us adındaki kadın ve Mehmet Özbay isimli bir şahıs olay yerinde vefat etti. Araçta bulunan milletvekili Sedat Bucak ise ağır yaralandı. Mehmet Özbay'ın, asıl adının Abdullah Çatlı olduğu belirlendi.

  1995 - SPK, Çukurova Elektrik A.Ş.'ye el koydu. SPK ile Uzan ailesi arasında uzun zamandır devam eden anlaşmazlık, Enerji Bakanlığı'nın kararıyla sonuçlandı. Bakanlık, 29 Ekim'de hazırlanan kararnameyi yürürlüğe koyarak, Çukurova Elektrik'in SPK'ya devredilmesini kararlaştırdı

  1995 - İzmir'de gece yarısından sonra başlayıp şiddetlenerek sabaha kadar süren sağanak yağış, hayatı felç etti. Çoğu gecekondu bölgelerinde olmak üzere 56 kişi öldü, 50 kişi yaralandı, 11 kişi ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olay sırasında büyük miktarda mal kaybı meydana geldi.

  1994 - Hükümet, İGSAŞ, TÜGSAŞ ve TZDK'da üretilen gübre fiyatlarını yüzde 10-20 oranında indirdi.

  1993 - KDV oranlarındaki artıştan sonra ilk zam petrol ürünlerine yapıldı. Süper benzinin litresi 8.441 liraya, normal benzinin litresi ise 7.674 liraya çıktı.

  1992 - Bill Clinton ABD Başkanı seçildi.

  1983 - Bitirildiği zaman Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci büyük barajı unvanını kazanacak olan Atatürk Barajı'nın temeli Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

  1983 - OECD konsorsiyumu çerçevesinde Almanya'nın 1983 yılı taahhüdünü oluşturan 130 milyon marklık proje kredisine ilişkin anlaşma Ankara'da imzalandı. İlk 10 yılı ödemesiz olan kredinin, 30 yılda ve yüzde 2 faizle geri ödeneceği açıklandı.

  1971 - İstanbul'un emektar tramvayı, 3 yıllık aradan sonra elektrikli olarak Karaköy-Tünel arasında yeniden çalışmaya başladı.

  1970 - Salvador Allende, Şili Başkanı oldu.

  1969 - Milli Takım ve Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Zeki Rıza Sporel öldü.

  1964 - Almanya'ya giden 50.000. işçi, Sirkeci Garı'ndan törenle uğurlandı. Son kafilede 120'si kadın, 780 işçi bulunduğu açıklandı.

  1936 - Ankara'da yapımı tamamlanan Çubuk Barajı açıldı.

  1919 - Karakol Cemiyeti adlı direniş örgütü kuruldu.

  1918 - İskenderun'a gelen İngiliz ve Fransız subayları, İskenderun'a kuvvet çıkarılacağını bildirdiler. Mustafa Kemal Paşa bunu reddetti.

  1918 - Musul, İngilizler tarafından işgal edildi.

  1914 - İngiliz ve Fransız harp gemileri, Boğaz girişindeki tabyaları top ateşine tuttular. Düşmanın, Çanakkale Boğazı'na yönelen ve Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyalarını hedef alan bu ilk deniz taarruzu, sonraki aylarda da tekrarlandı.

  1914 - Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

  1903 - Hollandalı araştırmacı Willem Einthoven, kalp atışlarını gösteren elektrokardiyografi aygıtını geliştirdi.

  1892 - Mehmet Akif Ersoy, bugün elde bulanan ve Bağdatlı Ruhi'ye nazire olarak yazılan ilk şiiri "Destur"u kaleme aldı.

  1839 - Gülhane Hattı Hümayunu ilan edildi, Tanzimat Devri başladı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 04/Kasım/2006 Saat 03:28
  Tarihte Bugün - 4.11.2006

  2002 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Genel Başkanlık'tan ve aktif politikadan ayrılmayı kararlaştırdığını bildirdi.

  2002 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, partisinin büyük kongresini toplayacağını ve genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

  2002 - 57. Hükümet'in Başbakan'ı Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e hükümetin istifasını sundu.

  1995 - İsrail Başbakanı İzak Rabin aşırı sağcı öğrenci Yigal Amir tarafından öldürüldü. İzak Rabin'in yerine Şimon Perez geldi.

  1981 - YÖK Kanunu kabul edildi.

  1980 - Ronald Reagan ABD Başkanı seçildi.

  1979 - Tahran'daki ABD Elçiliği'ni basan Humeyni taraftarları 100 elçilik görevlisini esir aldı.

  1975 - Bankaların kredi olanaklarını artırmak amacıyla bankaların ikramiye dağıtımı yasaklandı.

  1974 - Altı ildeki sıkıyönetim uygulamasını kaldıran TBMM; İstanbul, Ankara, Adana ve İçel'deki sıkıyönetim uygulamalarını ise 1 ay süreyle uzattı.

  1965 - Türkiye'nin ilk gökdeleni olan Ankara'daki Kızılay İşhanı, satışa çıkarıldı. Emekli Sandığı'na ait olan tümüyle Türk mühendis ve işçileri tarafından yapılan 23 katlı Kızılay İşhanı'nın 50 milyon liraya mal olduğu ve handaki işyeri fiyatlarının 350 ile bin lira arasında değiştiği kaydedildi.

  1956 - Sovyetler, Budapeşte'yi işgal etti.

  1956 - SSCB güçleri Macaristan'a girdi

  1954 - Kütahya Şeker Fabrikası kuruldu. Fabrika, bölgede üretilen pancarı işleyerek şeker üretimi yapıyor.

  1950 - Türkiye, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Antlaşması'nı imzaladı.

  1946 - UNESCO kuruldu.

  1937 - Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

  1937 - Kızılırmak Nehri üzerindeki inşa edilen Çetinkaya Köprüsü hizmete girdi.

  1933 - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te doğduğu ev müze haline getirildi.

  1927 - Gazi Mustafa Kemal, Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen kendi heykellerinin açılışını yaptı.

  1927 - Afgan Kralı Amanullah Han, Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyaret etti.

  1922 - Tevfik Paşa Kabinesi'nin istifasıyla, son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul, Ankara Hükümetinin denetimine girdi.

  1922 - Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvimi Vekayi'nin son sayısı çıktı.

  1922 - İsmet (İnönü) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.

  1922 - Tutankamon'un mezarı bulundu.

  1919 - 3. Bozkır Ayaklanması bastırıldı.

  1919 - İcra Vekilleri Heyeti'nin seçim yönteminde değişiklik yapıldı. O güne değin Meclis'teki gizli oylama ile seçilen bakanların, bundan böyle TBMM Başkanlığı'nca gösterilen adaylar arasından seçilmesi kararlaştırıldı.

  1918 - Bir Fransız alayı, Uzunköprü-Sirkeci demiryolunu işgal etti


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 05/Kasım/2006 Saat 02:44
  Tarihte Bugün - 5.11.2006

  2002 - ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, genel başkanlık görevinden ayrılacağını bildirdi.

  2002 - Siirt'ten bağımsız milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz hakkında daha önce verilen gıyabi tutuklama kararı, infazı durdurularak geri alındı.

  2000 - MHP 6. Olağan Büyük Kongresi'nde, genel başkanlığa Devlet Bahçeli yeniden seçildi.

  2000 - Cenajans Grey Reklamcılık Şirketi'nin Sahibi Nail Keçili, Ankara DGM Yedek Hakimliği'nce tutuklandı.

  1997 - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan Çankaya Üniversitesi'nin açılışını yaptı. Demirel, törende yaptığı konuşmada, 'Bir Darülfünun'dan 69 üniversiteye, 10 bin öğretmen 200 bin öğrenciden 600 bin öğretmen ve 15 milyon öğrenciye geldik' dedi.

  1995 - Akaryakıt ürünlerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. İstanbul'da süper benzinin litresi 30 bin liradan 31 bin 510 liraya, normal benzinin litresi ise 27 bin 820 liradan 29 bin 220 liraya yükseldi.

  1975 - Arçelik ürünü buzdolaplarına yüzde 4.8 ile 13.6 arasında zam yapıldı. Zamdan sonra, 12.4 ayak buzdolabının fiyatı 139 bin 700 liradan 158 bin liraya, çift kapılı 14 ayak buzdolabının fiyatı ise 189 bin 20 liradan 214 bin liraya çıktı.

  1974 - Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon Sanayii kuruldu.

  1973 - Gelir Vergisi ödemeleri içindeki memur ve ücretlilerin ödedikleri vergi oranı artırılarak yüzde 66'ya yükseltildi.

  1973 - Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun son temsilcisi İsmail Dümbüllü öldü.

  1972 - CHP Milletvekili İsmet İnönü, 'CHP'nin parti politikasının memleket için sakıncalı istikamet aldığı' gerekçesiyle gece geç saatlerde hem CHP'den, hem milletvekilliğinden istifa etti. İnönü, eski Cumhurbaşkanı olduğundan senatör olarak Cumhuriyet Senatosu'ndaki görevine devam etti.

  1972 - Hükümet üyeleriyle, işçi ve işveren temsilcileri Başbakan Ferit Melen'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Türk-İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, teşkilatın bu gibi toplantılara önem verdiğini belirterek, 'Toplu sözleşme, hür sendikacılık ve grev hakları gibi konularda asla taviz vermemeye kararlıyız' dedi.

  1971 - Deniz Kuvvetleri'ne ait Taşkızak Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 5 bin tonluk yüzer havuz, düzenlenen törenle denize indirildi.

  1966 - TRT Yönetim Kurulu, Amblem Yarışması'nda kazanmış olan eserlerin istenilen nitelikte olmadığına karar verdi.

  1964 - Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, Bonn'da yaptığı basın toplantısında önümüzdeki 3 yıl zarfında 300 bin işçinin daha 'başta Batı Almanya olmak üzere' çeşitli Batı Avrupa ülkelerine çalışmaya gideceğini açıkladı.

  1925 - Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

  1922 - Refet (Bele), İstanbul'daki nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.

  1922 - İsmet Paşa başkanlığındaki TBMM Delegasyonu, Lozan görüşmelerine katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

  1922 - İstanbul'un yönetimine el konulduğuna dair Ankara Hükümeti kararının İstanbul Hükümeti'ne tebliği.

  1922 - İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Delegasyonu'nun Ankara'dan hareketi.

  1920 - Doğu cephesinde Ermeniler mütareke istedi.

  1919 - Gaziantep Fransızlar tarafından işgal edildi.

  1919 - Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruldu.

  1918 - Kars İslam Şurası kuruldu.

  1918 - İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendisini feshetti.

  1918 - Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkındaki görüşlerini, bir raporla Başkomutanlığa bildirdi.

  1917 - Finlandiya bağımsızlığına kavuştu.

  1914 - İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

  1893 - Ünlü Rus besteci Çaykovski öldü.

  1683 - IV. Murat , Musul'a girdi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 06/Kasım/2006 Saat 02:15
  TARIHTE BUGUN 06/11/2006
   


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 08/Kasım/2006 Saat 05:24
  Tarihte Bugün - 8.11.2006

  1998 - Sinema sanatçısı Erol Taş vefat etti.

  1996 - Sigara Yasağı Kanunu TBMM'de kabul edildi.

  1991 - Dünyanın en ünlü basketçisi Magic Johson'un HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

  1988 - ABD'deki seçimleri Cumhuriyetçi aday J. Bush kazandı.

  1944 - Teodor Roosevelt 4. kez ABD başkanı seçildi.

  1936 - Ankara'da Çubuk Barajı hizmete girdi.

  1920 - Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği'ne atandı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 09/Kasım/2006 Saat 03:47
  Tarihte Bugün - 9.11.2006

  2002 - Dolandırıcılık iddiasıyla hakkında soruşturma sürdürülürken 3 Kasım seçimlerinde Siirt'ten bağımsız milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz, Türkiye'ye döndü.

  2000 - ''Buffalo Operasyonu'' kapsamında, yurtdışından getirilen 500 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

  1994 - Harran Ovası suya kavuştu. Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan GAP'ın, Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci halkasını oluşturan Urfa T1 Sulama Tüneli, törenle açılarak Harran'a su bırakıldı. 26 km. uzunluğundaki Urfa T1 Tüneli'nden gelen suyla 30 bin hektarlık alanın sulanabileceği açıklandı.

  1992 - Türkiye - AT Ortaklık Konseyi'nin 33. dönem toplantısı yapıldı.

  1989 - Berlin Duvarı yıkıldı.

  1989 - TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

  1989 - Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına seçildi.17 Nisan 1993'te vefatıyla görevi sona erdi.

  1982 - Kenan Evren Türkiye'nin 7.Cumhurbaşkanı oldu. 9 Kasım 1989'da görevi sona erdi.

  1970 - Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle öldü.

  1960 - Demokrat Parti adayı J.F.Kennedy ABD Başkanı seçildi.

  1936 - Montreux Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi.

  1922 - Lozan Antlaşması için Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı.

  1922 - Türk delegasyonunun İstanbul'dan Lozan'a hareketi.

  1920 - Batı Cephesi, Kuzey ve Güney Cephesi olarak iki bölüme ayrıldı. İsmet Bey (İnönü) Kuzey Cephesi, Refet Bey (Bele) ise Güney Cephesi komutanlıklarına tayin edildi.

  1918 - Çanakkale Boğazı'nın iki yakası, İngilizlerce işgal edildi. Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakası 20 Kasım'da, Fransızlara devredildi.

  1918 - İngilizler, İskenderun ve Antakya'ya asker çıkardı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 10/Kasım/2006 Saat 12:06
  Tarihte Bugün - 10.11.2006

  1992 - PKK teröristleri tarafından Diyarbakır'ın Hani İlçesi'ne düzenlenen baskında, 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir yerel muhabir ve 9 vatandaş öldü.

  1982 - Sovyet lider Leonid Brejnev öldü.

  1965 - İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. kuruldu.

  1953 - Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e nakledildi.

  1938 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sabah saat 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

  1923 - Kazım Karabekir Paşa ,İstanbul'da 'Şark Fatihi' olarak karşılandı.

  1918 - Garbi Trakya Cemiyeti, İstanbul'da kuruldu


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 12/Kasım/2006 Saat 03:24
  Tarihte Bugün - 12.11.2006

  1993 - Yapı Kredi Bankası, "üniversite bankacılığı" uygulaması başlattı. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen uygulama, sadece üniversiteliye özel hazırlanmış University Telecard, University World Card ve kredili mevduat hesabından oluşuyor.

  1990 - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin tüm öğretim üyeleri ve yardımcıları, türbanın serbest bırakılmasını protesto etmek amacıyla Anıtkabir'e yürüdü. Hacettepe Üniversitesi'nde de bazı öğretim üyeleri aynı gerekçeyle derslere girmedi. Rektör Yüksel Bozer, eylemi kınayarak 'Böyle bir eylem hukuka aykırıdır' dedi.

  1988 - Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konyesi, Filistin Devleti'ni ilan etti.

  1975 - İstanbul'un üçüncü gökdeleni olan ETAP Oteli hizmete girdi.

  1929 - Kayseri-Gemerek demiryolu hizmete girdi. Demiryolunun 94 km. uzunluğunda olduğu belirtildi.

  1920 - Ermeniler'in boşalttığı Iğdır'a Türk birlikleri girdi.

  1900 - Uluslararası Paris Sergisi'ni 50 milyon kişi gezdi.

  1877 - Gazi Osman Paşa, Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 13/Kasım/2006 Saat 04:05
  Tarihte Bugün - 13.11.2006

  1998 - Bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan, İtalya'nın Başkenti Roma'da yakalandı.

  1983 - Kıbrıs Türk Halkı, "self-determinasyon" hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti.

  1977 - Ajda Pekkan, Tokyo'da düzenlenen 7. Dünya Popüler Şarkı Yarışması'nda 2 Altın Madalya kazandı

  1976 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında elektrik alışverişini sağlayacak 10 yıl süreli anlaşma imzalandı.

  1970 - Savunma Bakanı General Hafız Esad, Suriye'de darbe yaptı.

  1961 - Marmarabirlik Bursa'da kuruldu.

  1918 - İtilaf Devletleri donanmaları ve Yunan savaş gemileri, İstanbul önüne demir attı.

  1885 - Sırp-Bulgar Savaşı başladı.

  1805 - Napolyon Viyana'ya girdi


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 14/Kasım/2006 Saat 03:22
  Tarihte Bugün - 14.11.2006

  2001 - Türk A Milli Futbol takımı, 47 yıl aradan sonra dünya kupasını katılmaya Avusturya Milli takımını 5-0 yenerek hak kazandı.

  2000 - Egebank soruşturması kapsamında, bankanın eski genel müdürü Şükrü Esat Erkuş ile eski genel müdür yardımcısı Ali Ertunç Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözlem altına alındı.

  1994 - Naim Süleymanoğlu, Malbourne'deki Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya kazandı

  1985 - Kolombiya'da 1595'ten beri etkin olmayan Nevado del Ruiz Yanardağı beklenmedik bir anda patladı. 50 bin nüfuslu Armero kentinin yüzde 85'i lavlar altında kaldı. Yaklaşık 20 kişi yaşamını yitirdi.

  1985 - Atmosferin ozon tabakasının, Antartika üzerindeki bölümünde önemli ölçüde bir incelme saptandı. İlk kez 1975'te, özellikle deodorantlardan yayılan kloroflorokarbon (CFC) gazlarının ozon tabakasına zarar verdiği belirlenmişti. Alınan önlemlere karşın, ozonun ancak 21'inci yüzyılın ortalarında normal kalınlığa döneceği açıklandı.

  1976 - İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, öğretim özgürlüğü ve can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle öğretimi süresiz olarak tatil etti.

  1971 - Ressam, sanat tarihçisi, milletvekili Celal Esat Arseven öldü.

  1950 - Şair Orhan Veli Kanık öldü

  1922 - BBC ilk TV yayınını gerçekleştirdi.

  1914 - Türk Sineması'nın ilk filmi olarak kabul edilen Yeşilköy'deki Rus anıtının yıkılışını belgeleyen film Fuat Uzkınay tarafından çekildi.

  1913 - 2. Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.

  1900 - Dr. Karl Land Steiner, 3 ayrı kan grubunu belirledi


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 15/Kasım/2006 Saat 01:43
  Tarihte Bugün - 15.11.2006

  2000 - Kamuoyunda ''Manisalı Gençler Davası'' olarak bilinen davada yargılanan gençlere işkence yaptıkları iddia edilen ve 2 kez beraat eden sanık 10 polis, 5 yıl ile 10 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

  1992 - Iğdır'ın Ortaalican ve Mardin'in Mazıdağı İlçesi Balpınar Köyü'ne baskın düzenleyen teröristler 8 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi de yaraladı.

  1983 - Kıbrıs Türk Halkı, "self-determinasyon" hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti.

  1980 - Halkbilimci, etnolog ve dinler tarihi araştırmacısı Sedat Veyis Örnek öldü.

  1979 - İstanbul'da Haydarpaşa mendireği açıklarında, sabaha karşı 05.25'te bir Yunan şilebi ile çarpışan ham petrol yüklü Romen tankeri "Independenta" infilak etti. Olayda 51 Romen denizci öldü. Patlamanın şiddetinden Kadıköy'de çok sayıda evin camları kırıldı. Tankerdeki patlama ve yangınlar günlerce önlenemedi.

  1973 - Naim Talu, hükümet kurmakla görevlendirildi.

  1968 - Jean Paul Sartre'ın kitabını radyoda tanıtan 5 kişi mahkemede suçsuz bulundu.

  1967 - Kıbrıs'ta Rumlar Türk köylerine saldırmaya başladı. Rumlar, Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırarak 26 Türk'ü öldürdü, 230 Türk'ü tutsak etti. Bunun üzerine TBMM, 24 Kasım'da adaya çıkartma yapma kararı aldı.

  1957 - Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi tarafından, ileride TMT'nin çekirdeği olacak olan pasif mukavemet teşkilatı niteliğinde bir örgüt kuruldu. Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş, Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'dan silahlı bir direniş örgütü için destek istedi. EOKA eylemleri durmayınca, Zorlu, Genelkurmay'a gerekli talimatı verdi. Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen, Binbaşı İsmail Tansu'yu planları yapmak ve Kıbrıs'a gönderilecek subayları belirlemekle görevlendirdi


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 16/Kasım/2006 Saat 03:48
  Tarihte Bugün - 16.11.2006

  2002 - Cumhurbaşkanı Sezer, Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ü, hükümeti kurmakla görevlendirdi. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kurulacak hükümetin ilk 1 yılda uygulayacağı "Acil Eylem Planı"nı açıkladı.

  2000 - Müzisyen Ahmet Kaya Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Kaya, Paris'te Pere-lachaise mezarlığında (18.11.2000) toprağa verildi.

  1991 - Hüsamettin Cindoruk TBMM'nin 17. başkanı oldu.Görevi 1 Eylül 1993'de sona erdi.

  1983 - TÜPRAŞ, İzmit'in Derince beldesinde kuruldu. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. adıyla faaliyet gösteren kamu kuruluşu, petrol işleyerek pazarlıyor.

  1976 - Yeşilköy Havaalanı'nda 4 İsrailli'yi öldüren Filistinli gerillalar Muhammed Reşit ile Mehdi Muhammed, yapılan duruşma sonucunda yaşam boyu hapse mahkum oldu.

  1975 - Deprem bölgesi Lice'de evleri tamamlanmayan halk soğuktan ve yağmurdan korunmak için resmi daireleri işgal etti.

  1960 - Amerikalı Aktör Clark Gable öldü

  1945 - UNESCO kuruldu.

  1937 - İran ve İran sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır-Cizre demiryolunun temeli atıldı.

  1926 - Hintli şair ve dini lider Tagore, İstanbul'a geldi

  1922 - İşgal Orduları Başkomutanı Harrington'a yazıyla başvuran Padişah Vahidettin, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi

  1919 - Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye adına Harbiye Nezareti'ne sunduğu öneride; Batı Anadolu'daki kuvvetlerin üç cephe üzerinde tertiplenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

  1918 - Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

  1869 - Süveyş Kanalı açıldı. Napolyon Bonaparte'ın 1798 seferinde iki denizi bir kanal açarak birleştirme düşüncesi, hayalin gerçeğe dönüşme sürecine atılan belki de en önemli adımdı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 17/Kasım/2006 Saat 01:41

  Tarihte Bugün - 17.11.2006

  1997 - Fazilet Partisi kuruldu.

  1996 - Laleli'deki Tozbey Otel'de sabaha karşı çıkan yangın 13'ü kadın 17 Ukraynalı turistin ölümüne, 41 turistin de zehirlenmesine neden oldu.

  1993 - Fotospor Gazetesi yayıma başladı.

  1993 - Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni Anayasa'yı kabul ettiler.

  1990 - Genel Maden-İş Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine, çeşitli işyerlerinde çalışan toplam 48 bin üyesi için grev kararı aldı.

  1989 - Finansbank, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Private Bank'ın yüzde 80 hissesini 16 milyon İsviçre Frangı karşılığında satın aldı. Bankanın yüzde 20 hissesinin ise, İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS'nin elinde bulunduğu açıklandı.

  1977 - Dr. Cahit Karakaş TBMM'nin 13. başkanı oldu. Görevi 12 Eylül 1980'de sona erdi.

  1972 - Türkiye Metal-İş Sendikası, ücret anlaşmazlığı nedeniyle General Electric Fabrikası'nda grev kararı aldı. İşveren de lokavt kararı aldığını sendikaya bildirdi. Fabrikada çalışan 1.000 işçi, saat başına 180 kuruş zam isterken, işveren azami 140 kuruş verebileceğini açıkladı.

  1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kurucuları tarafından feshedildi.

  1924 - Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" bizzat CHF'nin önde gelenlerince kuruldu. Bunlar arasında Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar, Refet Bele gibi isimler vardı.

  1922 - Vahdettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'u terk etti.

  1922 - İsmet Paşa'nın akşam Paris'ten Lozan'a dönüşü. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in İngiliz savaş gemisi Malaya ile Malta'ya gitmesi.

  1917 - Heykeltraş August Rodin Fransa'da öldü.

  1916 - Türk Kolordusu, Makedonya Cephesine geldi.

  1558 - İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tahta çıktı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 18/Kasım/2006 Saat 01:41
  Tarihte Bugün - 18.11.2006

  2002 - Abdullah Gül, Başbakan ve 24 bakandan oluşan 58. Hükümet'in listesini Cumhurbaşkanı Sezer'e sundu.

  2000 - Türk Sanat Müziği'nin ünlü isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses kalp yetmezliğinden öldü.

  1999 - Dünya liderleri İstanbul'da AGİT zirvesinde buluştu.

  1983 - BM Güvenlik Konseyi, KKTC'yi tanımadı.

  1978 - Erciyes Üniversitesi kuruldu.

  1977 - Amerikan City Bank, Koç Holding'e 5 yıl vadeli 20 milyon dolar kredi verdi.

  1951 - Perihan Sanerk, Emniyet Müdürlüğü'ne yükselen ilk kadın oldu.

  1940 - Üzerinde İnönü portrelerinin yer aldığı ilk kağıt paralar tedavüle çıkarıldı. İngiltere'de Thomas De La Rue firmasında bastırılan ve İkinci Emisyon İkinci Tertip'ten olan banknotlar, 500 ve 1.000 lira değerde.

  1933 - Yeni İstanbul Üniversitesi açıldı.

  1931 - Japonlar, Mançurya'yı işgal etti.

  1921 - Japonya Başbakanı Hara öldürüldü.

  1914 - Bahriye Nazırı Cemal Paşa, nazırlık görevi üzerinde kalmak üzere Suriye'deki 4. Ordu Komutanlığı'na atandı.

  1583 - Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşen Cizvitler, St. Benoit mektebini açtılar


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 19/Kasım/2006 Saat 01:28
  Tarihte Bugün - 19.11.2006

  2002 - TBMM'de yapılan oylama sonucunda, Bülent Arınç 369 oy alarak ilk turda Meclis Başkanı oldu. Diğer aday CHP'li Önder Sav 173 oy aldı. Böylece 12 Eylül 1980'den bu yana ilk kez ilk turda Meclis Başkanı seçildi.

  2002 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Siirt Bağımsız Milletvekili Fadıl Akgündüz'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

  2001 - 1982 yılında yaşanan Sabra ve Şatila katliamından kurtulan Filistinlilerin suç duyurusu üzerine Belçika, katliamın mimarı olarak gösterilen İsrail Başbakanı Şaron'u ifade vermeye çağırdı.

  2000 - Bolu'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'nde özel sektöre ait maden ocağında, gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu göçük altında kalan 3 işçi öldü.

  1984 - BM görevlisi Enver Ergun, Viyana'da Ermeni teröristlerce öldürüldü.

  1976 - İsveç'in Volvo firması ile Taşıt Sanayi A.Ş. arasında, Türkiye'de kamyon üretilmesini öngören bir anlaşma, İsveç'te imzalandı.

  1938 - Atatürk'ün naaşı, İstanbul'dan Ankara'ya götürüldü.

  1931 - Altın rezervi yapmaya başlayan Merkez Bankası, 3 milyon dolarlık altın satın alındı.

  1923 - Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkanlığına vekalet etmesini bir yazı ile İsmet (İnönü)'den istedi.

  1919 - 4. Balıkesir Kongresi toplandı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 20/Kasım/2006 Saat 02:43
  Tarihte Bugün - 20.11.2006

  2002 - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Doruk Toplantısı'na katılmak üzere Prag'a eşi Semra Sezer ile giden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, TBMM Başkanı Bülent Arınç ve başörtülü eşi Münevver Arınç uğurladı. Konu, "türban" tartışmalarına neden oldu.

  2002 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, insan haklarının ayrım gözetilmeksizin sahip olunan hakların tümünü kapsadığına işaret ederek, bu nedenle işkencenin "insanlık suçu" olduğuna hükmetti.

  2002 - Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube üyeleri ile DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası Ambarlar Temsilciliği üyeleri arasında sendika üyeliği konusunda taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda 3 kişi öldü.

  2000 - Bergamalı köylülerin, 13 Kasım tarihinde Ovacık köyünden, siyanürle altın aranmasını protesto için başlattıkları ve ''Kuvayı Milliye'' adını verdikleri, 300 kilometrelik Bergama-Çanakkale yürüyüşleri sona erdi.

  1993 - DYP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Tansu Çiller yeniden DYP Genel Başkanlığı'na seçildi. Çiller, 1.134 delegeden 1.045'inin oyunu aldı.

  1975 - İspanya'da Genaral Franco öldü.

  1975 - Anadolu Basın Birliği kuruldu.

  1975 - Türkiye Emekçi Partisi (TEP) Genel Başkanı Mihri Belli, partisi hakkında açılan kovuşturmada parti defterlerini savcılığa teslim etmediği için İstanbul DGM tarafından tutuklandı.

  1963 - Koç Holding kuruldu. Türkiye'nin ilk sanayi holdingi olma özelliğini taşıyan Koç Holding, 40 kuruluşta yüzde 1.45 ile yüzde 61.48 arasında değişen hisselere sahip bulunuyor.

  1959 - BM 'Çocuk Hakları Deklarasyonu'nu yayınladı

  1953 - Türkiye'de ilk defa 'otomobil dayanıklılık yarışı' yapıldı

  1943 - İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

  1942 - İngilizler Bingazi'yi işgal etti

  1923 - Halk Fırkası, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütlerini kendi çatısı altında topladı.

  1922 - Lozan Konferansı başladı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 21/Kasım/2006 Saat 02:30
  Tarihte Bugün - 21.11.2006

  2002 - Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, eşinin kıyafeti konusunda "fırtına koparıldığını" bildirerek, bunu çok yadırgadığını ve yersiz bulduğunu söyledi. Arınç, "Eşimin içinde bulunduğu kıyafetin, yasalara ve protokol kurallarına aykırı olmadığına inanıyorum" dedi.

  2002 - Kongre sürecine giren DYP'de Genel İdare Kurulu'nun eski üyelere dönüş yolunu açma kararı üzerine Elazığ Bağımsız Milletvekili Mehmet Ağar, DYP'ye katıldı.

  1995 - ABD'nin Dayton kentinde parafe edilen ve 14 Aralık'ta Paris'te Franco Tudjman, Slobodan Miloseviç ve Alia İzzetbegoviç tarafından imzalanan anlaşma, kanlı Bosna Savaşı'na son verdi.

  1989 - İsmet Kaya Erdem TBMM'nin 16. başkanı oldu. Görevi 20 Ekim 1991'de sona erdi.

  1938 - Atatürk'ün naaşı, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu.

  1921 - Lozan Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 22/Kasım/2006 Saat 01:35
  Tarihte Bugün - 22.11.2006

  2002 - Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Pamukbank'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine ilişkin BDDK kararının yürütmesini durdurdu.

  2001 - Türk Medeni Kanunu 75 yıl sonra değişti. TBMM Başkanlığı'na 2 yıl önce gönderilen 1030 maddelik tasarı, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. Medeni Kanun toplumun temeli sayılan ailenin yaşamında köklü değişiklikler getiren düzenlemeler içeriyor.

  2001 - İrlandalı rock grubu U2'nun "The Jashua Tree" adlı albümü, İngilizler tarafından tüm zamanların en iyi albümü seçildi.

  2000 - Marmara Depremi'nde, Çınarcık'ta yaptığı binaların yıkılması sonucu 280 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan müteahhit Veli Göçer, karşılıksız çek vermek suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  2000 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 46. toplantısı yapıldı.

  1985 - Çay-Kur'un tekeline son veren Akfa'dan sonra Okumuş Holding'e bağlı Okumuş-San. Şirketi'nin ürettiği çay piyasaya çıktı.

  1982 - Açıköğretim uygulaması başladı.

  1963 - ABD Başkanı Kennedy öldürüldü.

  1960 - Türk Standartları Enstitüsü'nün kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

  1948 - İkinci Türk İktisat Kongresi toplandı. Bu kongre özel girişimcilerin toplantısıydı. Burada hükümetin devletçilik politikası her yönden saldırıya uğradı.

  1935 - Fevzipaşa-Diyarbekir (Diyarbakır) demiryolu ulaşıma açıldı.

  1935 - San Francisco'dan Manilya'ya Pasifik üzerinden ilk tarifeli posta taşımacılığı başladı.

  1916 - Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık doğdu.

  1617 - Sultan I. Ahmet vefat etti


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 23/Kasım/2006 Saat 01:31
  Tarihte Bugün - 23.11.2006

  2002 - Başbakan Gül, 64 sayfadan oluşan hükümet programını TBMM Genel Kurulu'na sundu. Gül, dürüst, bilgili ve ehliyetli kadroların öncülüğünde, siyaseti ve devleti yeniden milletle buluşturmak için kapsamlı bir programla, umut ve güven dolu bir geleceği yeniden tesis etmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

  1998 - Hürriyet Gazetesi yazarı Yavuz Gökmen vefat etti.

  1998 - Ötanazi uygulamaları ile tanınan dünyaca ünlü doktor Jack Kevorkyan, ABD'nin en çok izlenen CBS televizyonundaki "60 Dakika" adlı programda, ötanazi'yi nasıl uyguladığını gösterdi. Ermeni asıllı Kevorkyan, programda, hastası Thomas Youk'u nasıl öldürdüğünü anlattı.

  1996 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Budapeşte'de bir otelin lobisinde yumruklu saldırıya uğradı.

  1996 - Kaçırılan Etiyopya Havayollarına ait Boeing 767 tipi uçağın Comoros Adaları açıklarına düşmesi sonucu 125 kişi öldü.

  1990 - Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansu Çiller Doğruyol Partisi'ne katıldı. Çiller, Özal'ın izlediği ekonomik politikaya yaptığı eleştirilerle tanınmıştı.

  1985 - DSP Genel Başkanlığı'na Rahşan Ecevit seçildi.

  1970 - Tofaş Oto Ticaret Şirketi kuruldu.

  1968 - Aroma Meyve Suyu A.Ş. Bursa'da kuruldu. Firmanın, meyve suyu ve konsantresi üretimi ve pazarlaması yaptığı ifade edildi.

  1967 - Türk çıkarma birlikleri Mersin'den yola çıktı. Fakat Yunanistan, adadaki 13.000 askerini geri çekmeyi ve 1959 antlaşmalarını tanımayı kabul edince Demirel birlikleri yarı yoldan geri döndürdü.

  1952 - Eczacıbaşı Levent İlaç Fabrikası törenle üretime başladı. Fabrikada, uluslararası alanda sağlık hizmetine giren en son buluşların üretildiği kaydedildi.

  1941 - İstanbul'da un ve şeker sıkıntısı nedeniyle pasta çörek ve benzeri yiyecek maddelerinin yapımı ve satışı yasaklandı.

  1936 - Life dergisi yayına başladı

  1925 - Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 24/Kasım/2006 Saat 03:18
  Tarihte Bugün - 24.11.2006

  1998 - Gazze uluslararası havaalanı açıldı.

  1997 - Başbakan Mesut Yılmaz, İzmir'in su sorununu çözecek olan Tahtalı Barajı Su Alma Yapısı ve Arıtma Tesisi'ni hizmete açtı.

  1991 - Quin grubunun solisti Freddie Mercury, AIDS'e karşı verdiği savaşta yenildi ve Londra'nın Güney Kengsington bölgesinde bulunan evinde yaşamını yitirdi.

  1988 - Sürgünde Bağımsız Filistin Devleti kuruldu.

  1977 - Irak, Türkiye'ye ham petrol pompalamayı durdurdu. Gerekçe olarak, Türkiye'nin birikmiş borçlarını ödememesi gösterildi.

  1975 - TRT Genel Müdürü Nevzat Yalçıntaş istifa ederek İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine döndü.

  1969 - Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Osvald, Jack Ruby isminde biri tarafından öldürüldü.

  1968 - İstanbul'da 18 Ocak 1875 günü çalışmaya başlayan -arıza ve kayış yokluğu nedeniyle seferlerini durdurduğu süreler dışında- ve aralıksız çalışarak halka hizmet veren tarihi Galata Tüneli, tünel vagonları son kez buharla çalıştırılarak kapatıldı. Yapılan çalışmalarla tünel elektrikli hale getirildi ve 3 Kasım 1971 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı.

  1963 - Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald, Jack Ruby isminde biri tarafından öldürüldü.

  1951 - Eczacıbaşı İlaç Sanayii kuruldu.

  1945 - Bestekar Lemi Atlı İstanbul'da öldü.

  1942 - 4. Stalingrad muharebesi başladı. Hitler, Rusya'ya bir prestij darbesi indirmek için Stalingrad'ı düşürmeye büyük önem veriyordu.

  1934 - Mustafa Kemal Paşa'ya 'ATATÜRK' soyadı verilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

  1934 - Ayasofya Camii'nin müze olması, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edildi.

  1927 - Ankara Zafer Anıtı açıldı.

  1870 - Türkiye'nin ilk mizah gazetesi 'Diyojen' yayımlandı.

  1632 - Ünlü ahlak felsefecisi Spinoza doğdu


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 25/Kasım/2006 Saat 04:04
  Tarihte Bugün - 25.11.2006

  2000 - Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde başlanan açlık grevine 805, ölüm orucuna da 57 kişinin katıldığını açıkladı.

  1998 - Mesut Yılmaz'ın başbakanı olduğu 55. Hükümet, TBMM'de yapılan oylama sonucu düşürüldü.

  1979 - Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca hapishaneden kaçırıldı.

  1955 - 1954 yılında geçirdiği büyük yangın felaketinden sonra onarımına başlanan Kapalıçarşı, yeniden hizmete açıldı.

  1934 - İsmet Paşa, "İNÖNÜ" soyadını aldı.

  1925 - Şapka kanunu çıktı.

  1893 - Orhon Kitabeleri okundu.

  1560 - Venedikli Amiral Andrea Dorya öldü


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 26/Kasım/2006 Saat 05:13
  Tarihte Bugün - 26.11.2006

  2002 - Anayasa Mahkemesi, genel nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağını öngören düzenlemeyi iptal etti.

  2002 - Besim Tibuk, erken genel seçim sonuçları nedeniyle Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

  2002 - Eski Bursa Milletvekili İlhan Kesici, DYP'ye katıldı.

  2001 - 24 Ekim 1997'de 49 kişinin yanarak öldüğü kazanın ardından Mercedes Türk A.Ş. hakkında açılan dava sonuçlandı.

  1989 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 21 kişinin öldürülmesi ile ilgili olarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Bir grup teröristin, saldırıyı düzenledikten sonra komşu bir ülkeye kaçtıkları, kaçarken 9 çoban ile 700 koyunu beraberlerinde götürdükleri' bildirildi.

  1975 - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kuruldu.

  1975 - Türk Philips Fabrikası'nda 6 aydan beri süren grev, anlaşmayla sonuçlandı.

  1975 - DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın İstanbul Şirinevler'de Kausan Lastik Fabrikası'nda sürdürdüğü ve 17 işçinin katıldığı bir yılı aşkın süren grev sona erdi.

  1973 - Federal Almanya'nın enerji bunalımı nedeniyle dış ülkelerden işçi alımını durdurduğunu açıklamasından sonra, İstanbul'da işçi yollama işlemleri durduruldu.

  1973 - Arap Birliği Cezayir'de toplandı. 2 gün süren toplantıda FKÖ 'Filistin Halkının tek meşru temsilcisi' olarak tanındı.

  1970 - Sabit Osman Avcı TBMM'nin 11.başkanı oldu.

  1936 - Tiyatro sanatçısı Mari Felekyan (Toto Karaca'nın annesi) öldü.

  1935 - Afyon-Isparta demiryolu ulaşıma açıldı.

  1934 - Efendi, Bey ve Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanunun kabul edildi.

  1932 - 'Casablanca' filmi gösterime girdi.

  1929 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.

  1926 - Alpullu Şeker Fabrikası açıldı.

  1926 - Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Alpullu'da faaliyetine başladı.

  1924 - Kazım Özalp TBMM'nin 3. başkanı seçildi.

  1837 - 'Eser-i Hayr' adlı Osmanlı yapımı buharlı gemi, denize indirildi


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 27/Kasım/2006 Saat 01:45
  Tarihte Bugün - 27.11.2006

  2002 - Mesut Yılmaz, 3 Kasım seçimlerinin ardından aldığı genel başkanlıktan ve aktif politikadan ayrılma kararını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında uygulamaya koydu.

  2001 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 48 nci toplantısı yapıldı.

  1997 - AT Konsey ve Komisyon yetkilileri Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulundu.

  1990 - İngiltere'de Thatcher istifa etti; John Major başbakan oldu.

  1985 - Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı seçimini Ömer Alp kazandı.

  1981 - Avrupa'da bulunan Ermeni Öğrencilerle "Kürt Öğrenci Derneği" Londra'da ortak bildiri yayınladılar.

  1977 - Şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi düştüğünden Seyhan Hidroelektrik Santralı'nda elektrik üretimi durdu.

  1970 - İstanbul Kültür Sarayı (bugünkü AKM) yandı.

  1969 - ÇBS Boya ve Kimya Sanayii kuruldu.

  1964 - Ankara Ticaret Mahkemesi, TRT Kurumu'nun 'Tacir' sıfatıyla Ankara Ticaret siciline kaydedilmesine karar verdi.

  1950 - Kore'de Kunuri Savaşı başladı.

  1942 - Alman orduları Tulon limanına girerken, buradaki Fransız donanması kendini yok etti.

  1942 - Rock müzisyeni Jimi Hendrix doğdu

  1923 - Tosya, Osmancık, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve Havza'da meydana gelen deprem sonucunda 5.000 kişi öldü, 40 bine yakın bina yıkıldı.

  1920 - Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik'in Batı Cephesi Komutanı'na ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.

  1919 - İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi Barış Anlaşması imzalandı.

  1915 - Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le birlikte 12.Tümen gözetleme yerine giden Mustafa Kemal, Bekartepe'ye karşı düzenlenen bir topçu ateşini izledi.

  1913 - Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşeliği'ne atandı.

  1911 - Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.

  1701 - Sıcaklık ölçüsü 'Santigrad'ı bulan bilimadamı Anders Celsius doğdu.

  1526 - Kanuni, Avusturya seferine çıkt


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 28/Kasım/2006 Saat 03:57
  Tarihte Bugün - 28.11.2006

  1990 - Raks Holding A.Ş. kuruldu.

  1958 - Türkiye-Fransa ve Türkiye-Belçika arasında mali yardım antlaşmaları imzalandı.

  1943 - Churchill, Stalin ve Roosevelt Tahran'da bir araya geldi.

  1938 - Atatürk'ün vasiyetnamesi, Ankara 3. Sulh Mahkemesi'nde açıldı.

  1934 - Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 'Ulus' adıyla çıkmaya başladı.

  1928 - İlk kadın avukat Beyhan Hanım, İstanbul I. Ticaret Mahkemesi'nde bir kadın sanığı savundu.

  1922 - Yunanistan'da, yenilgiye neden olan kabine üyeleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.

  1912 - Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 29/Kasım/2006 Saat 12:27
  Tarihte Bugün - 29.11.2006

  2002 - MGK, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın müzakere sürecinde aldığı son tutumu desteklediğini bildirdi.

  2002 - Organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu hakkında tahliye kararı verilen Alaattin Çakıcı, tutuklu olduğu Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

  2001 - Şarkıcı, gitarist, söz yazarı, efsanevi İngiliz Beatles grubunun üyelerinden George Harrison, 58 yaşında kansere yenik düştü.

  1982 - Aktör Cary Grant öldü.

  1981 - Sinema oyuncusu Natalie Wood boğularak öldü.

  1978 - "Halkin Tapinağı" adlı tarikata üye 913 kişi, Guyana ormanlarındaki merkezlerinde zehir içerek topluca intihar ettiler.

  1965 - Türk Petrol Anonim Ortaklığı'nın kurduğu Petro-Kimya Sanayii'ne Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) da 50 milyon lira ile ortak oldu.

  1964 - Adalet Partisi Büyük Kongresi'nde Süleyman Demirel ezici bir farkla genel başkanlığa seçildi.

  1947 - BM Filistin'i bölme planını kabul etti.

  1937 - Hatay'ın "bağımsızlık statüsü" yürürlüğe girdi.

  1919 - Misak-ı Milli ilan edildi
   
   
   
  ASEAGLE 34 SAATLIK UYKUSUZLUK SERUVENIN BU MSJI YAZDIGI DAKIKA ITIBARIYLE SON VERIYOR. II UYKULAR BANALOL


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 30/Kasım/2006 Saat 01:00
  Tarihte Bugün - 30.11.2006

  1997 - Genel nüfus tespiti ve seçmen yazımı yapıldı. 11 Aralık günü alınan ilk sonuçlara göre Türkiye'nin nüfusunun 62 milyon 606 bin kişi olduğu ve nüfusun yüzde 65'inin il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı açıklandı..

  1973 - Anadolu Üniversitesi kuruldu.

  1973 - Çukurova Üniversitesi kuruldu.

  1973 - Diyarbakır Dicle Üniversitesi kuruldu.

  1963 - Makarios, 13 maddelik anayasa değişikliği önerisi sundu.

  1952 - ABD ilk hidrojen bombasını Eniwetok Adası'nda patlattı

  1931 - İktisadi Buhran Vergisi Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

  1925 - TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara, "Hakimiyet Milletindir" levhası asıldı.

  1925 - Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı unvanların men ve ilgasına dair kanun yürürlüğe girdi.

  1922 - Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı.

  1919 - 1. Anzavur İsyanı'nda, isyancı kuvvetler yok edildi.

  1909 - Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarih-i Osmani Encümeni kuruldu.

  1874 - İngiliz siyaset adamı Sir Winston Churchill doğdu


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 05/Aralık/2006 Saat 15:36

  VERILEN ARA ICIN OZUR DILERIZ. BUGUNDEN ITIBAREN DEVAM...

  Tarihte Bugün - 5.12.2006

  2001 - Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 28. dönem toplantısı yapıldı.

  2000 - ''Şartla Salıvermeyi'' öngören yasa tasarısı, imzalanarak TBMM'ye gönderildi.

  2000 - Bağdat Caddesi'nde Selin Uras ile Erdem Celasun'un ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ve 7 aydır tutuklu bulunan Baran Balcıoğlu, 10 milyar kefalet ücretinin ödenmesinin ardından tahliye edildi.

  1995 - Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş Sendikası'nın SEKA işyerlerinde 6 bin 500 işçi adına yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

  1967 - Tekel Diyarbakır İçki Fabrikası kuruldu.

  1951 - İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bahçesinde Kemal adında bir hastanın yapmaya başladığı Rodin'in ünlü "Düşünen Adam" heykelinin kopyası, diğer bir hasta, Yüzbaşı Mehmet Pişdar tarafından tamamlandı.

  1942 - Erbaa ve Niksar'da meydana gelen depremde 500 kişi öldü.

  1934 - Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair kanunun kabul edildi.

  1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası üretime başladı.

  1931 - Başbakan İsmet İnönü İle Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

  1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.

  1921 - Adana, Ankara Hükümeti'nin denetimine girdi.

  1920 - TBMM'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı'na seçildi.

  1916 - 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa, Van Hareket Müfrezesi hakkında görüş ve tekliflerini kabul ettiğini Atatürk'e bildirdi.

  1915 - Anafartalar Grubu Karargahı'na gelen Mareşal Liman von Sanders, beraberinde getirdiği hava değişimi izin yazısını Atatürk'e verdi.

  1791 - Türk Marşı ve birçok ölümsüz eserin bestecisi Avusturyalı W. Amadeus Mozart 35 yaşında öldü.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 06/Aralık/2006 Saat 02:06
  Tarihte Bugün - 6.12.2006

  1997 - Eseyan Okulu'nun kuruluşunun 50. yıldönümü kutlamaları yapıldı.

  1991 - Ortaklık Konseyi gibi bir ortaklık organı olan Türkiye-AT Ortaklık Komitesi de 1986'dan sonra ilk kez toplanmıştır.

  1989 - Tempo Dergisi yayın hayatına başladı.

  1988 - Rock'n Roll şarkıcısı Roy Orbison öldü

  1983 - TBMM'de başkanlık divanının oluşmasıyla MGK dönemi sona erdi.

  1978 - Cenevre Başkonsolosluğu'na patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı "Ermeni Yeni Direniş Örgütü" üstlendi.

  1977 - Federal Almanya ile 130 milyon Mark'lık mali yardım anlaşması imzalandı.

  1972 - Bosch Oto Yan Sanayi A.Ş. Bursa'da kuruldu

  1941 - İngiltere; Romanya, Macaristan ve Finlandiya'ya savaş ilan etti

  1940 - Yunanistan, Arnavutluk'ta Premete kentini işgal etti

  1922 - Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

  1921 - Sait Halim Paşa'yı Ermeniler Roma'da katletti.

  1918 - İngilizler, Kilis'i işgal etti

  1916 - Arıburnu Muharebeleri Raporu'nu yazmaya devam eden Atatürk, George L.Fonsgrive'den Ahmet Naim tarafından çevrilen Mebadi-i Felsefe (Felsefeye Giriş) adlı eseri okumaya başladı.

  1877 - "Fonograf" adlı icadıyla ilk ses kaydını 6 Aralık'ta gerçekleştiren Thomas A. Edison, 24 Aralık'ta buluşunun patentini aldı. Fonograf, ses kaydeden bir cihazdan ibarettir. Emile Berliner'in, Edison'un bu icadını geliştirmesiyle "Gramofon" doğdu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 07/Aralık/2006 Saat 04:23
  Tarihte Bugün - 7.12.2006

  2002 - Kamuoyunda "Ümraniye sapığı" olarak bilinen ve Ümraniye, Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar'da, küçük yaştaki çok sayıda çocuğa tecavüz eden sapık yakalandı.

  2002 - Türkiye güzeli Azra Akın, Londra'da yapılan yarışmada, 2002 Dünya Güzeli seçildi.

  1993 - Dünyaca ünlü Türk ressamı Abidin Dino Paris'te 80 yaşındayken öldü.

  1992 - Mardin'de bir minibüse pusu kuran teröristler 4 kişiyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı.

  1989 - Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, sıkıyönetim komutanlıklarınca görevlerine son verilen ve sakıncaları henüz kaldırılmayan "1402"likler'in görevlerine dönmesi gerektiğine karar verdi.

  1988 - Ermanistan'daki 6.9 şiddetindeki depremde 25 bin kişi öldü.

  1985 - Temeli 8 ay 20 gün önce Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atılan Türkiye'nin ilk doğalgazla çalışan santralı olan Hamitabad Santralı'nın birinci ünitesi Başbakan Turgut Özal tarafından üretime açıldı.

  1979 - Prof. Dr. Cahit Orhan Tütengil öldürüldü.

  1972 - Avrupa'nın en büyük vinci İstanbul Taşkızak Tersanesi'nde hizmete girdi.

  1944 - Türkiye Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ne (ICAO) katıldı.

  1941 - 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar Pearl Harbour baskınını gerçekleştirdi.

  1925 - İstiklal Mahkemesi Erzurum'da çalışmalarına başladı.

  1922 - Siyasal mizah dergisi Akbaba yayın hayatına girdi.

  1921 - Fransızlar, Kilis'ten çekilmeye başladı.

  1918 - Fransızlar, Antakya'yı işgal etti.

  1877 - Ermeni Milli Meclisi, Ermeni halkının askere yazılarak 93 Harbi'ne katılması kararını aldı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 08/Aralık/2006 Saat 03:28
  Tarihte Bugün - 8.12.2006

  2000 - 'Şartla Salıverilme' yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

  1984 - Genelkurmay eski Başkanı Semih Sancar vefat etti.

  1980 - George Harrison ve Paul McCartney'le birlikte "Beatles" grubunu kuran şarkıcı ve besteci John Lennon; New York'ta, bir akıl hastası tarafından vurularak öldürüldü.

  1966 - Yurtdışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını değerlendirmek amacıyla kurulan dünyadaki ilk işçi şirketi "Türksan"ın sözleşmesi İstanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tescil edildi.

  1953 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

  1941 - Amerika, Japonya'ya harp ilan etti.

  1934 - İngiltere'den Avustralya'ya ilk düzenli haftalık uçuş başladı.

  1925 - Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.)

  1921 - İstanbul Fener Patrikliğine, IV. Meletios seçildi.

  1919 - Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.

  1917 - Kudüs elimizden çıktı.

  1911 - Mustafa Kemal, Bingazi - Derne - Tobruk Bölgesinde, yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 09/Aralık/2006 Saat 03:21
  Tarihte Bugün - 9.12.2006

  2000 - Cezaevlerinde süren ''ölüm oruçlarının'' sona erdirilmesi için arabuluculuk yapmak amacıyla Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Oral Çalışlar ve Can Dündar'ın oluşturduğu aydın heyeti, Bayrampaşa Cezaevi'ne girerek eylemcilerle görüştü.

  2000 - Nice'te toplanan Avrupa Konseyi, Nice Antlaşması'nı kabul ederek, üye ülkelerin genişleme sürecinde AB kurumlarındaki temsil güçlerinde değişikliğe gitti.

  1994 - TBMM'de kabul edilen yasayla; sanatçıların meslekleriyle ilgili çalışma sürelerinin tümü veya bir bölümünü borçlanmaları öngörüldü.

  1955 - III. Menderes Hükümeti sona erdi. Yerine IV. Menderes Hükümeti kuruldu.

  1928 - TBMM'de 'Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun' kabul edildi.

  1927 - Galatasaray-Beşiktaş karmasının Çekoslavak şampiyonu Sparta ile yaptığı maçta Türk tarafı 8-1'lik kötü bir sonuçla maçı kaybetti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 10/Aralık/2006 Saat 02:52
  Tarihte Bugün - 10.12.2006

  1998 - TC heyeti ile Avusturya'nın Konsey Dönem Başkanlığını yaptığı AB heyeti arasında ikinci kez adalet ve içişleri konularında işbirliği toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

  1998 - TC heyeti ile Avusturya'nın Konsey Dönem Başkanlığını yaptığı AB heyeti arasında ikinci kez adalet ve içişleri konularında işbirliği toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

  1997 - Nobel Barış ödülü "Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya"ya verildi.

  1997 - Nobel Barış ödülü "Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya"ya verildi.

  1995 - Türk-İş 17. Genel Kurulu'nun son gününde yapılan genel başkanlık seçimlerinde Bayram Meral, ikinci kez genel başkan seçildi

  1995 - Türk-İş 17. Genel Kurulu'nun son gününde yapılan genel başkanlık seçimlerinde Bayram Meral, ikinci kez genel başkan seçildi

  1994 - Aksiyon Dergisi yayın hayatına başladı.

  1994 - Aksiyon Dergisi yayın hayatına başladı.

  1987 - İsrail işgali altında yaşayan Filistinliler'in huzursuzluğu artarken, İsrail aleyhtarı protesto gösterilerine silahla karşılık verildi. Batı Şeria'da yaşayan 4 Filistinli, İsrailli askerlerce öldürüldü. Ölenler, Filistinlilerin silaha başvurmaksızın sadece taş atarak sürdürdükleri "intifada" eylemlerinin ilk şehitleri oldu.

  1987 - İsrail işgali altında yaşayan Filistinliler'in huzursuzluğu artarken, İsrail aleyhtarı protesto gösterilerine silahla karşılık verildi. Batı Şeria'da yaşayan 4 Filistinli, İsrailli askerlerce öldürüldü. Ölenler, Filistinlilerin silaha başvurmaksızın sadece taş atarak sürdürdükleri "intifada" eylemlerinin ilk şehitleri oldu.

  1986 - Türkiye'de satılan paket çayları Federal Almanya'ya göndererek radyasyon ölçümlerini yaptıran Cumhuriyet Gazetesi, çaylarda yüksek oranda radyasyon tespit edildiğini belgelerle açıkladı.

  1986 - Türkiye'de satılan paket çayları Federal Almanya'ya göndererek radyasyon ölçümlerini yaptıran Cumhuriyet Gazetesi, çaylarda yüksek oranda radyasyon tespit edildiğini belgelerle açıkladı.

  1983 - Nobel Barış Ödülü'nü Lech Walesa aldı.

  1983 - Nobel Barış Ödülü'nü Lech Walesa aldı.

  1975 - İstanbul Belediyesi'nde maaşlarını alamayan 17 bin 507 temizlik ve mezbaha işçisi direnişe geçti.

  1975 - İstanbul Belediyesi'nde maaşlarını alamayan 17 bin 507 temizlik ve mezbaha işçisi direnişe geçti.

  1948 - Türkiye, UNESCO üyesi oldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye tarafından da imzalandı

  1948 - Türkiye, UNESCO üyesi oldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye tarafından da imzalandı

  1946 - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayımlandı.

  1946 - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayımlandı.

  1935 - Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.

  1935 - Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.

  1923 - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Hükümeti arasındaki Dostluk Anlaşması Ankara'da imzalandı.

  1923 - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Hükümeti arasındaki Dostluk Anlaşması Ankara'da imzalandı.

  1915 - Harbiye Nezareti emrine giren Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nden ayrıldı.

  1915 - Harbiye Nezareti emrine giren Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nden ayrıldı.

  1903 - Fransız bilim insanları Pierre ve Marie Curie, radyoaktivite alanındaki çalışmalarından ötürü, uranyum üzerine buluşlarıyla tanınan Henri Becquerel ile Nobel Fizik Ödülü'nü paylaştı.

  1903 - Fransız bilim insanları Pierre ve Marie Curie, radyoaktivite alanındaki çalışmalarından ötürü, uranyum üzerine buluşlarıyla tanınan Henri Becquerel ile Nobel Fizik Ödülü'nü paylaştı.

  1896 - Dinamiti ve daha güçlü başka patlayıcı maddeleri geliştiren İsveçli bilim adamı Alfred Nobel öldü. Bilim adamının vasiyeti üzerine kurulan vakfın verdiği "Nobel Ödülleri"nin ilki 10 Aralık 1901'de verildi. Ödüllerin her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış dallarında, 'bir önceki yıl insanlığa en büyük yararı sağlayanlara' verilmesi öngörüldü. 1901'de, fizik dalındaki ödülü, "x ışınları"nı bulan Wilhelm Roentgen kazandı.

  1896 - Dinamiti ve daha güçlü başka patlayıcı maddeleri geliştiren İsveçli bilim adamı Alfred Nobel öldü. Bilim adamının vasiyeti üzerine kurulan vakfın verdiği "Nobel Ödülleri"nin ilki 10 Aralık 1901'de verildi. Ödüllerin her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış dallarında, 'bir önceki yıl insanlığa en büyük yararı sağlayanlara' verilmesi öngörüldü. 1901'de, fizik dalındaki ödülü, "x ışınları"nı bulan Wilhelm Roentgen kazandı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 11/Aralık/2006 Saat 00:27
  Tarihte Bugün - 11.12.2006

  2000 - Yurtbank soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bankanın eski sahibi Ali Avni Balkaner'in kardeşi Ahmet Uğur Balkaner'in de aralarında bulunduğu 7 kişi İstanbul'da gözaltında alındı.  1998 - Bilim adamları, insanın genetik yapısıyla büyük benzerlikler taşıyan bir milimetre boyundaki bir kurtçuğun genetik kodunu tam olarak deşifre etti.  1997 - TBMM, Susurluk olayıyla ilgili olarak DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın dokunulmazlıklarını kaldırdı.  1996 - Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, 6 yıl aradan sonra törenle yeniden çalışmaya başladı.  1993 - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.  1986 - Naim Süleymanoğlu, Türkiye'den sığınma hakkı istedi.


  1977 - Yerel seçimler yapıldı.  1971 - İstanbul Televizyonu yayınları, haftada 2 günden 4 güne çıkarıldı.  1971 - İstanbul Televizyonu yayınları, haftada 2 günden 4 güne çıkarıldı.  1962 - MGK Genel Sekreterliği kuruldu.  1954 - Sedat Simavi vefat etti.  1941 - ABD ile Almanya birbirlerine savaş ilan etti.


  1916 - Manastır, itilaf devletlerinin eline geçti.  1901 - İlk sezaryen ameliyatı, Dr. Cemil Topuzlu tarafından gerçekleştirildi.  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 12/Aralık/2006 Saat 03:07

  12 Aralık

   
   
  1936- İngiltere Kralı VIII. Edward, ABD'li dul Wallis Simpson ile arasındaki beraberliği saray tarafından onaylamadığı için tahtından vazgeçti. 11 ay oturduğu İngiltere tahtından, radyodan meşhur veda konuşmasını yaparak iner. Müstakbel karısını da yanına alarak Fransa'ya gönüllü sürgüne gider, evlendiğinde düğününe kraliyet ailesinden kimse gelmez.
  Size, sevdiğim kadının desteği ve yardımı olmaksızın bu ağır sorumluluğun yükünü taşımayı imkansız bulduğumu ve kral olarak görevlerimi dilediğim şekilde yerine getiremeyeceğimi söylemek zorundayım- 8. Edward

 • 1900- Norveçli Johann Waaler, ataşın patentini aldı.
 • 1901- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.
 • 1923- TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.
 • 1940- Salvador gemisi Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 Musevi yolcunun 230'u boğularak öldü.
 • 1966- Yönetmen Metin Erksan'ın Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı "Yılanların Öcü" filmi, Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı.
 • 1997- Opera sanatçısı Zehra Yıldız, İstanbul'da öldü.
  2000- Etiyopya ile Eritre arasında 2 yıl süren savaşa son veren barış anlaşması, Cezayir'de imzalandı.
 • 2004- Fatih Akın'ın filmi 'Duvara Karşı', Avrupa Sinema Akademisi'nce verilen "2004 Avrupa En İyi Film Ödülü"nü kazandı.
 •  
 • 1900- Norveçli Johann Waaler, ataşın patentini aldı.
 • 1901- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.
 • 1923- TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.
 • 1940- Salvador gemisi Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 Musevi yolcunun 230'u boğularak öldü.
 • 1966- Yönetmen Metin Erksan'ın Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı "Yılanların Öcü" filmi, Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı.
 • 1997- Opera sanatçısı Zehra Yıldız, İstanbul'da öldü.
  2000- Etiyopya ile Eritre arasında 2 yıl süren savaşa son veren barış anlaşması, Cezayir'de imzalandı.
 • 2004- Fatih Akın'ın filmi 'Duvara Karşı', Avrupa Sinema Akademisi'nce verilen "2004 Avrupa En İyi Film Ödülü"nü kazandı.
 •  


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 13/Aralık/2006 Saat 04:31

  13 Aralık


  1934. Dil Komisyonu edebiyat derslerinin yeni dile göre nasıl okutulacağını kararlaştıracak.

  1936. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, öğrenciye soyadıyla hitap edilecek.

  1942. Çorum'da deprem:25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

  1957. İran'da deprem: 2 bin kişi öldü.

  Aynı gün Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonu Kıbrıs'ta Yunanistan tezini kabul etti. Ankara kararı tepkiyle karşıladı, Kıbrıslı Türkler kararı kabul etmediklerini açıkladı.

  1960. Fransa cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti.; Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylar sırasında123 kişi öldü.

  1960. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Yeni Gün ve Öncü gazetelerini 3 gün süreyle kapattı.

  1967. bugün Yunanistan Kralı Konstantin'in1967, c**taya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar c**tası iktidarını sürdürdü. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

  1969. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı NATO Ankara'daki hava kirliliğini ele aldı.

  1980. Sol görüşlü Erdal Eren idam edildi. İdam cezası verildiğinde yaşı tutmayan Erdal Eren'in yaşı asılmadan önce mahkemece büyültüldü.

  1981. Polonya General Wojciech Witold Jaruzelski, sıkıyönetim ilan etti, 14 bin Dayanışma sendikası üyesi
  işçi tutuklandı.

  1985. İçişleri Bakanlığı bir önerge hazırladı; "komünist zanlısı" yakını olanlara güvenlik belgesi verilmeyecek.

  1992. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Uluslararası Çalışma Örgütü ILO sözleşmesini veto etti. Sözleşme çalışanlara iş güvencesi getiriyordu. Özal'ın kararından işverenler memnun oldu. İşçi sendikalarıysa Özal'ı işçi düşmanlığı ile suçladı.

  1991. Kültür Bakanı Fikri Sağlar,12 Eylül sonrasında yasaklanan ve depolarda tutulan 25.000 kitabın kütüphanelere verileceğini açıkladı.

  1995. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

  2000. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın başvurusunu kabul etti.  Bugün Doğanlar:
  1797. Alman romantik şair ve yazar Heinrich Heine.  Bugün Ölenler:

  1927. Fen Fakültesi müderrislerinden matematikçi Nadir Bey;

  1945. Atlet Cezmi Or ve gazeteci Selim Nüzhet Gerçek.

  1974. Yazar ve politikacı Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

  1977. Yazar Oğuz Atay.

  1979. Şair ve yazar Behçet Necatigil.  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 15/Aralık/2006 Saat 03:58
  15 Aralık
   
   

  ‘Rüzgar Gibi Geçti’ ilk kez gösterildi (1939).

   

  RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
  Tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri olan Rüzgâr Gibi Geçti yine tüm zamanların en popüler romanlarından birinin beyazperdeye uyarlanması ile meydana gelmiş unutulmaz bir film. Amerikan İç Savaşı döneminde yaşayan dört kişinin hikayesidir. Yanlış adamı seven Scarlet O’Hara, onu gerçekten seven ama aşkına karşılık göremeyen Rett Butler (Clark Gable) ve Amerikan İç Savaşı. Pulitzer ödüllü romanın beyazperde versiyonu çeşitli kategorilerde Oscar ödülüne layık görüldü.
  Film, o güne kadar hiç görülmemiş bir görsellik ve ihtişama sahiptir. Çok büyük bir konuyu, savaşı fon olarak kullanan yönetmen Fleming hikayeyi destansı bir şekilde anlatır. Kendisi de eski bir kameraman olan Victor Fleming’in yönettiği filmin görüntüleri Ernest Haller ve Ray Rennehan’a aitti. Sekiz dalda Oscar alan filmin ödüllerinden biri de görüntü yönetmenlerine gitti.
  Filmin yapımcısı David Selznick, filmin başrolünde oynayacak Scarlett O’Hara karakteri için iki yıl oyuncu araması da filmin kendisi kadar ünlü bir hikayedir

   

  * Kızılderili Sioux kabilesi şefi Oturan Boğa öldürüldü (1890).
  * Ankara stadyumu hizmete girdi (1936).
  * Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu (1954).
  * İstanbul Defterdarlık binası yandı (1972).


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 16/Aralık/2006 Saat 04:05

  Tarihte Bugün - 16.12.2006

  2000 - İstanbul'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin yaptığı yürüyüş nedeniyle 17 polis daha açığa alındı.
   
  1998 - Aralık IV. Ulusal Yayın Kongresi Ankara'da çalışmalarına başladı.
   
  1998 - ABD Başkanı Bill Clinton, Birleşmiş Milletler silah denetçileriyle işbirliğine gitmeyen Saddam'ı 'Çöl Tilkisi' harekatıyla vurdu. ABD, Basra Körfezi'nde konuşlandırdığı savaş gemilerinden ve B-52 bombardıman uçaklarından Bağdat'a füze yağdırdı.
  1996 - Körfez krizinden bu yana kapalı olan Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, Başbakan Necmettin Erbakan ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller tarafından resmen açıldı.
   
  1994 - Yeni yüzyıl Gazetesi yayın hayatına başladı
   
  1993 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zarar ettiği gerekçesiyle satışa çıkardığı Belpa'nın yüzde 65 hissesinin işletme hakkı 23.4 milyara Tekfen'in yan kuruluşu olan Teknik Servis Ticaret AŞ'ye katıldı.
  1977 - Türkiye, liranın değer kaybını azaltmak amacıyla IMF'den 32 bin 315 onsluk uluslararası ayarda altın satın aldı.

  1976 - Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona'da imzalandı.

  1969 - Boğaz Köprüsü'nün yapımı 303 milyon liraya, en düşük fiyatı veren Alman-İngiliz ortaklığıyla kurulmuş olan "Hochtief-Cleveland" firmasına verildi.
  1968 - Köyişleri Bakanı Hayrettin Turgut Toker'in görevi sona erdi. Yerine Mehmet Selahattin Kılıç atandı. Hayrettin Turgut Toker, Çalışma Bakanlığı görevine atandı.

  1965 - Diyanet İşleri Başkanı M. Tevfik Gerçeker'in görevi sona erdi.

  1959 - Vatan Gazetesi 1 aylığına kapatıldı.
  1947 - Londra Konferansı'nda dört büyükler Almanya konusunda uzlaşamadı.

  1947 - Palu-Genç demiryolu ulaşıma açıldı.

  1932 - Samsun-Sivas demiryolu (395 km) hizmete açıldı.

  1925 - Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Bey'in görev süresi doldu.

  1922 - Dr. Adnan Bey, hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.

  1920 - Zekai Apaydın, Adalet Bakanlığı'na vekaleten atandı.

  1920 - Çin'de meydana gelen 8.6 şiddetindeki depremde 100 bin kişi hayatını kaybetti
   
  1918 - "Işık" adlı milli gazete Giresun'da çıkmaya başladı.

  1917 - Mustafa Kemal'e" Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı verildi.

  1770 - Besteci Beethoven doğdu.

  1727 - İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika, Damat İbrahim Paşa'nın yardımıyla kurduğu matbaada faaliyetlerine başladı. "Vankulı Lugati", Müteferrika'nın matbaasında basılan ilk önemli eser oldu.
   
   
   


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 17/Aralık/2006 Saat 03:01

  Tarihte Bugün - 17.12.2006


  2000 - Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yapılan Şampiyonlar Şampiyonası Otomobil Yarışı sırasında, gösteri uçuşu yapan 2 uçaktan biri düştü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti.

  1995 - Ömrünü Doğu Türkistan davasına adayan İsa Yusuf Alptekin 95 yaşında öldü.
   
  1981 - Orgeneral A. Cemal Tural öldü.

  1980 - Türkiye'nin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sever, Ermeni terörizminin kurbanı oldu.

  1978 - THY Cenevre Bürosuna patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı "Ermeni Gizli Kurtuluş Örgütü ASALA" üstlendi.

  1975 - Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris'te imzalandı.

  1971 - Pakistan'la Hindistan arasında süren sınır savaşı, 17 Aralık'ta, Hindistan'ın üstünlüğü ile son buldu.
  1970 - Demokratik Parti kuruldu. Partinin kurucuları arasında Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal ve Yüksel Menderes yer aldı.
   
  1965 - Fikir Kulüpleri Federasyonu kuruldu.

  1965 - İbrahim Bedrettin Elmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

  1941 - Türkiye genelinde, ekmeğin "karne" ile dağıtılmasına karar verildi. Karne ile ekmek dağıtımına Ocak ayında başlanırken; aile reislerinden alınan beyannamelere göre herkese, adına düzenlenmiş bir "ekmek karnesi" verildi.

  1934 - İstanbul Rıhtım, Dok, Antrepo Şirketi, devlet tarafından satın alındı.

  1929 - Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

  1926 - Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

  1925 - Türk-Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı.

  1918 - Tarsus, Ceyhan ve Adana, Fransızlar tarafından işgal edildi.
  1916 - Atatürk, 2. Ordu'ya bağlı kolordulara, ordunun Darahini-Hun-Gökdere dağları- Çille Dağı hattına çekilmesi emretti. Atatürk, 2. Ordu'nun iaşe sorununu görüşmek üzere Bitlis ve Diyarbakır valilerini Sekerat'ta 2. Ordu Karargahı'na davet etti.

  1908 - İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Meclis-i Mebusan açıldı.
  1830 - Güney Amerikalı direnişçi Simon Bolivar öldü.

  1273 - Mevlana Celaleddin-i Rumi vefat etti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 18/Aralık/2006 Saat 04:23
  Tarihte Bugün - 18.12.2006

  2002 - Radyo ve televizyonda, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  2002 - Ankara Üniversitesi öğretim görevlilerinden Dr. Necip Hablemitoğlu, Çankaya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hablemitoğlu olay yerinde öldü.

  2000 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sabih Kanadoğlu'nu seçti.

  2000 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sabih Kanadoğlu'nu seçti.

  1998 - ABD ve İngiliz kuvvetleri Irak'ı bombalarken, İsrail Hükümeti, Wye River Memorandum uygulanmasını askıya aldığını açıkladı.

  1996 - Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı için ihale açıldı.

  1990 - Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gülkız Üppül vefat etti.

  1990 - Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gülkız Üppül vefat etti.

  1985 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği yayınlandı.

  1975 - İzmir'de kadınlar "et boykotu"na başladı.

  1973 - Kemal Güven TBMM'nin 12. başkanı seçildi. Görevi 5 Haziran 1977'de sona erdi.

  1969 - Onarılması ve yenilenmesi mümkün olmayan Yavuz zırhlısı, 19 milyon liraya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na satıldı. Yavuz, 1954'e kadar Deniz Kuvvetleri'nde görev almıştı.

  1962 - Mili Güvenlik Kurulu ilk toplantısını yaptı.

  1962 - Mili Güvenlik Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

  1946 - Steven Spielberg doğdu.

  1946 - Steven Spielberg doğdu.

  1929 - "Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti"nin 18 Aralık'ta kurulmasının ardından, "tasarruf ve yerli mallar" seferberliği başladı.

  1919 - Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.

  1919 - Batum'da Pontus Hükümeti kuruldu.

  1919 - Batum'da Pontus Hükümeti kuruldu.

  1916 - Başkomutan Vekili Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın izin süresince 2. Ordu Komutanlığı'nın 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa'dan direktif alacağı hakkında emir yayınladı.

  1482 - Gedik Ahmet Paşa idam edildi.

  1482 - Gedik Ahmet Paşa idam edildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 19/Aralık/2006 Saat 02:32
  Tarihte Bugün - 19.12.2006

  2000 - Ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine müdahale edildi. ''Hayata Dönüş'' adı verilen operasyon sabah saat 05.00'te başladı.

  2000 - Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 26. dönem toplantısı yapıldı.

  1997 - Jamanak Gazetesi'nin 90. kuruluş yıldönümünü kutlamak için, Ermeniler Kazaz Amira'da bir dizi etkinlik düzenledi.

  1996 - 3 liman, 241 milyon dolara özel sektörün oldu.

  1994 - Ortaklık Konseyi'nin 35. dönem toplantısı yapıldı.

  1993 - Kanal D yayına başladı.

  1992 - Türk Birliği, Somali'deki Umut Operasyonu'na katıldı.

  1988 - Sosyal Bilimci Niyazi Berkez vefat etti.

  1987 - Ünlü oyuncu Adile Naşit vefat etti.

  1985 - Bakanlar Kurulu, peşin vergi oranlarını belirledi

  1983 - Turgut Özal hükümeti ilk iş olarak faizlere el attı.

  1980 - Politik işbirliği çerçevesindeki ilk AET-Türkiye teması gerçekleştirildi.

  1978 - 19 Aralık'ta başlayıp 24 Aralık'ta son bulan Maraş olayları gerçekleşti.

  1977 - Borusan Yatırım ve Pazarlama Şirketi kuruldu.

  1975 - İlk Basın Kurultayı toplandı.

  1972 - Ahmet Emin Yalman vefat etti.

  1965 - Fransa Cumhurbaşkanlığı'na De Gualle yeniden seçildi.

  1951 - Avrupa Kültür Anlaşması Cenevre'de imzalandı.

  1951 - "Hıyanet-i Vataniye Suçlularından Bir Kısmının Aflarına Dair Kanun" TBMM'nde kabul edildi.

  1941 - Ekmeğin fiyatı 8 kuruştan 16.5 kuruşa çıktı.

  1941 - Japonlar Hong Kong'a girdi.

  1925 - Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in görevi sona erdi.

  1920 - "Antalya'da Anadolu" adlı gazete Antalya'da yayınlanmaya başladı.

  1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.

  1919 - Urfa'da Kuvayı Milliye kuruldu.

  1918 - Bahçe, Islahiye, Hassa, Mamure ve Osmaniye, Fransızlar tarafından işgal edildi.

  1918 - İşgalcilere karşı ilk direniş, Hatay Dörtyol'da başladı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 20/Aralık/2006 Saat 03:11
  Tarihte Bugün - 20.12.2006

  2001 - Ekonomik bunalımdan kurtulamayan Arjantin'de, sokaklara dökülen halkın tepkisini göz ardı edemeyen hükümet, Devlet Başkanı Fernando de la Rua'ya istifalarını sundu. Ülkede ilan edilen sıkıyönetime rağmen olaylar sürdü.

  1997 - Ermeniler, Surp Agop Hastanesi'nin 160. yıldönümünü yılbaşı şöleniyle birlikte kutladılar.

  1996 - Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 76 kumarhanenin kapatılması için 2634 Sayılı Yasa'nın 19. maddesinin değiştirilmesini kararlaştırdı.

  1990 - Türkiye'de yaklaşık 60 bin belediye memurunu kapsayacak Tüm Belediye Memurları Sendikası (Tüm-Bel-Sen) resmen kuruldu.

  1990 - Alija İzzetbegoviç, Bosna-Hersek devlet başkanlığına seçildi.

  1976 - Sanayi Bakanlığı Murat 131 model otomobillere 86 bin 500 lira fiyat verdi.

  1968 - Türk-Yunan Kültür Protokolü imzalandı.

  1968 - Yazar John Steinbeck öldü.

  1955 - Hürriyet Partisi kuruldu.

  1950 - Brüksel Paktı İstişare Konseyi, batı birliği askeri organizasyonunun NATO'ya katılmasını kararlaştırdı.

  1926 - Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı.

  1926 - Türkiye-Macaristan Krallığı İkamet Mukavelenamesi imzalandı.

  1925 - Yeşilhan-Yerköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.

  1925 - Milli Eğitim Bakanlığı'na M.Necati Uğural atandı.

  1924 - 'Kırkkilse isminin Kırklareli'ne çevrilmesi hakkında kanun' TBMM'nde kabul edildi.

  1921 - Adana'daki Kolordu binasına Türk Bayrağı çekildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 21/Aralık/2006 Saat 03:59
  Tarihte Bugün - 21.12.2006

  2000 - 23 Nisan 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak sağlayan yasa, TBMM Genel Kurulu'nda aynen kabul edildi. Yasa aynı gün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylandı.

  1998 - İsrail Parlamentosu 81'e karşı 30 oyla kendisini feshetti ve 17 Mayıs 1999'da yeniden seçim kararı aldı.

  1995 - AB ile Türkiye arasında, AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.

  1991 - DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk öldürüldü.

  1991 - Gürcistan dışındaki 11 devlet başkanı tarafından imzalanan bir anlaşmayla SSCB'ye son verildi ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Gorbaçov'a karşı darbe girişiminde bulunuldu. Bunun üzerine Gorbaçov 4 gün sonra istifa etti. Onun yerine Boris Yeltsin Devlet Başkanı oldu.

  1989 - ABD, Panama'yı işgal etti.

  1988 - Pan Amerikan Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçaktaki bombanın patlaması ve ardından uçağın İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düşmesi sonucu 259 kişi öldü. Lockerbie kasabasındaki 11 kişi de olayda hayatını kaybetti.

  1988 - Ad-Hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hızlandırılmış bir takvimi topluluğa verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.

  1987 - I. Özal Hükümeti sona erdi. II. Özal Hükümeti Kuruldu.

  1987 - Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Celal Güzel atandı.

  1981 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu'nun görevi sona erdi. Yerine Mehmet Turgut atandı.

  1979 - Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti.

  1963 - EOKA, Akritas Planı'nın silahlı eylem safhasını uygulamaya koydu.

  1959 - Sade bir İranlı genç kız olan Farah Diba, muhteşem bir törenle İran Şahı Rıza Pehlevi ile evlendi. Şah, daha önce de iki kez evlenmiş ancak çocukları olmadığı için boşanmıştı.

  1953 - Serbest bölgeler kurulmasına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

  1938 - Devlet Şûrası Kanunu kabul edildi.

  1937 - Jane Fonda doğdu.

  1930 - Adana'da kurulan "Ahali Cumhuriyet Fırkası" hükümet tarafından feshedildi.

  1929 - Türkiye ile İrlanda arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

  1925 - Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver'in görev süresi doldu. Yerine Mustafa Necati Uğural atandı.

  1918 - İstanbul'da, 'Kilikyalılar Cemiyeti' kuruldu.

  1918 - Meclis-i Mebusan feshedildi.

  1876 - Josef Stalin'in doğdu.

  1876 - I. Meşrutiyet ilan edildi.

  1574 - III. Murat tahta çıktı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 22/Aralık/2006 Saat 03:18
  Tarihte Bugün - 22.12.2006

  2000 - Şartla Salıverme Yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  1982 - İstanbul'da dolmuş ve havaalanı taksi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul'da dolmuşta en kısa mesafe 30 lira, havaalanı çıkışlı taksilerde en kısa mesafe 450 lira oldu.

  1979 - Türkiye'nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan bir teröristin saldırısı sonucu katledildi.

  1972 - Tabakhane Camii, Yunan makamları tarafından yıktırıldı.

  1971 - Amerika'da doların değerinin yüzde 7.89 düşürülmesi üzerine Türkiye'de döviz fiyatları yeniden belirlendi ve bir dolar 14 lira oldu.

  1971 - İkinci Nihat Erim Hükümeti, TBMM'de 45 ret, 3 çekimser oya karşılık 301 oyla güvenoyu aldı.

  1963 - 26 Aralık tarihine kadar "Kanlı Noel" adı verilen bu haftada Rumlar, yüzlerce Türk'ü öldürdü, binlerce Türk'ü yaraladı ve Küçük Kaymaklı Köyü'ndeki Türklerin evlerini kullanılmaz hale getirdi.

  1962 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.

  1950 - Bayındırlık Bakanlığı'na Kemal Zeytinoğlu atandı. Çalışma Bakanı Hasan Polatkan'ın görevi sona erdi.

  1934 - Tapu Kanunu kabul edildi.

  1925 - Alpullu Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

  1914 - Başkumandan Vekili Enver Paşa, Osmanlı ordusunun ağır yenilgisiyle sonuçlanan Sarıkamış harekatını başlattı.

  1603 - I. Ahmet tahta çıktı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 23/Aralık/2006 Saat 03:07
  Tarihte Bugün - 23.12.2006

  1993 - Maliye Bakanlığı, değerli kağıt, damga vergisi ve harç tutarlarını artırdı.

  1991 - Almanya, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıdı.

  1990 - Anayasa değişikliğini kabul eden Hırvatistan, egemen devlet olduğunu ilan etti.

  1989 - Dubaili işadamı ve eczacı Said Haifawi'nin yaptırdığı İstanbul International Hospital, Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından açıldı.

  1986 - DİSK'in kapatılması kararlaştırıldı.

  1978 - TRT Ankara Çocuk Korosu kuruldu.

  1977 - TIR'ların Türkiye'ye girişte kişi başına 300 dolar bozduracakları bildirildi.

  1975 - İstanbul'da 2.5 milyar liraya mal olan çevre yolu projesini ve 22 kilometrelik yolu tamamlayan Mecidiyeköy üst geçidi adını taşıyan 860 metre uzunluğundaki viyadük törenle açıldı.

  1967 - TRT, Televizyon haber hizmetleri için VISNEWS ve AP ajansı ile anlaşma yapılmasına karar verdi.

  1966 - Ankara'da 1959 yılında yapımına başlanan Ankara Oteli açıldı.

  1931 - Ünlü yazar Mehmet Rauf vefat etti.

  1930 - Menemen'de yedek subaylığını yapmakta olan öğretmen Kubilay, Nakşibendi tarikatına mensup gericiler tarafından öldürüldü. Olayın ardından yargılanan 28 kişi Divan-ı Harp kararıyla idam edildi.

  1919 - İtalyanlar Antalya'dan sonra Konya'ya kadar geldi.

  1888 - Ağır bir depresyon geçiren Hollandalı ressam Vincent Van Gogh sol kulağını kesti.

  1876 - Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi.

  1869 - İlk gülmece dergisi Diyojen yayımlandı


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 24/Aralık/2006 Saat 04:42
  Tarihte Bugün - 24.12.2006

  1995 - Erken Genel Seçim yapıldı. Refah Partisi, az bir farkla seçimden birinci parti olarak çıktı.

  1995 - TBMM Başkanı İsmet Sezgin'in görevi sona erdi.

  1994 - Yargıtay, sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan işçiye sendikal tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

  1994 - SHP ve CHP birleşme kararı aldı. Hikmet Çetin genel başkan seçildi.

  1992 - ABD Başkanı George Bush, İrangate olarak anılan İran'a gizli silah satışı olayına karışan 3 CIA ajanını affetti.

  1987 - Yıldırım Akbulut, TBMM'nin 15. başkanı oldu. Görevi 9 Kasım 1989'da sona erdi.

  1985 - Emeklilik yaşını yükselten SSK tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

  1983 - I. Turgut Özal hükümeti güven oyu aldı.

  1982 - Tarım kesiminde asgari ücret 16 yaşından büyükler için 13 bin 200, küçükler için 8 bin 760 lira olarak belirlendi

  1982 - Fransız şair Louis Aragon öldü.

  1979 - Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği "Sürü" adlı film, 24 Aralık'ta Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı. Kırsal kesimden büyük kente gelen bir ailenin trajik öyküsünü anlatan film, 14 Ağustos'ta da, Lacorna Film Şenliği'nde en iyi film seçilmişti.

  1978 - Arabesk şarkıları ile ün kazanan Orhan Gencebay televizyonda ilk kez şarkı söyledi.

  1974 - Mobil Şirketi, Bakanlar Kurulu'nun belirlediği fiyatlardan petrol ithal etmeyeceğini bildirdi.

  1963 - Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulan EOKA örgütü üyesi Rumlar, Noel gecesi, Kıbrıs Türkleri'ne karşı saldırı başlattı. Çıkan çatışmalarda 27 kişi yaşamını yitirdi.

  1954 - Çukurova Elektrik Şirketi kuruldu.

  1943 - Halk Sigorta kuruldu.

  1921 - Osmaniye, Fransız işgalinden kurtuldu.

  1920 - Çerkez Ethem'i yola getirmek için kurulan bir teşkilat heyeti Kütahya'ya gönderildi.

  1918 - İngilizler Batum'u işgal etti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 25/Aralık/2006 Saat 01:26
  Tarihte Bugün - 25.12.2006

  1997 - Tekel'in Samsun ve Yeniharman sigaralarını üreten Akhisar Fabrikası'nın yüzde 51 hissesi, İngiliz-Amerikan şirketi BAT'a satıldı.

  1991 - İstanbul'da yürüyüş yapan bir grup PKK yanlısı, İstanbul Bakırköy'de Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya'nın kardeşine ait alışveriş merkezine molotof kokteyli attı. Çıkan yangında 11 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

  1990 - Metal işkolunda, özel sektöre ait 223 işyerinde 107 bin işçi greve başladı.

  1989 - Doğu Avrupa'nın reformlara direnen tek ülkesi Romanya'da, halkla birlikte hareket eden ordu birlikleri Bükreş'i ele geçirdi. Çatışmaların ardından, bir helikopterle kaçmaya çalışan Romanya Devlet Başkanı Nikolae Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku, yakalanarak 25 Aralık'ta idam edildi. Çavuşesku çiftinin, kurşuna dizilmeden önceki son görüntüleri TV'den yayınlandı.

  1986 - İGDAŞ kuruldu.

  1985 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Ziraat Bankası'na ait Cağaloğlu'ndaki binada açıldı.

  1983 - Türk-İş 13. Genel Kurulu'nda genel başkanlığa yeniden Şevket Yılmaz seçildi. Sadık Şide ise Genel Sekreter oldu.

  1982 - Toplu sözleşme süresi 3 yıldan iki yıla indirildi.

  1977 - Ünlü İngiliz oyuncu ve yönetmen, "Şarlo" tipinin yaratıcısı Charlie Chaplin, 88 yaşındayken İsviçre'de öldü.

  1976 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na karşı olan yükümlülüklerini dondurduğunu ilan etti.

  1975 - 54 gün süren oylamalardan sonra CHP'li Kemal Güven 48'inci oylamada 280 oyla Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  1973 - Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefat etti.

  1965 - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Ermeniler tarafından Türkiye aleyhine gösteri düzenlendi.

  1963 - Türk savaş uçakları Kıbrıs üzerinde ihtar uçuşu yaptı.

  1963 - Dokuzuncu İnönü Hükümeti sona erdi. Onuncu İnönü Hükümeti Kuruldu.

  1963 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.

  1941 - Buğday Koruma Vergisi kaldırıldı.

  1941 - Washington'da 14 Ocak 1945'e kadar sürecek olan Arcadia Konferansı başladı.

  1927 - İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu göreve başladı.

  1926 - Samsun Limanı'nın inşasına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

  1926 - Japon İmparatorluğu'na Hirohito geçti.

  1925 - Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

  1921 - Gaziantep, düşman işgalinden kurtuldu.

  1918 - "Adana" adlı gazete yayımlanmaya başladı.

  1918 - 2. Ordu birlikleri, Pozantı'ya değin Adana'yı boşalttı.

  1642 - Ünlü fizikçi Isaac Newton doğdu.

  1524 - Kaşif Vasko da Gama öldü.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 26/Aralık/2006 Saat 02:44
  Tarihte Bugün - 26.12.2006

  1996 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ilk kez bir TV kanalında yapılan (HBB) naklen yayınla, "şeffaf ihale yöntemini" gerçekleştirdi.

  1992 - Ankara-Haydarpaşa arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi.

  1991 - Sovyetler Birliği dağıldı. 23 Eylül'de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan fiilen ve hukuken bağımsız oldu.

  1990 - Türk Metal Sendikası'nın 85 bin üyesi ile Bağımsız Otomobil İş ve Çelik-İş Sendikası'nın 42 bin 500 işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle greve başladı.

  1990 - Slovenya bağımsızlığını açıkladı.

  1989 - ABD, uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla aradığı Devlet Başkanı General Manuel Noriega'yı ele geçirmek için Panama'ya bir askeri müdahale düzenledi.

  1985 - Ücretli ve emeklilere ödenen vergi iadesinin kapsamı genişletildi.

  1984 - İstanbul'da suya yüzde 112 zam yapıldı.

  1977 - Sağlık Bakanlığı bin 350 kalem ilacın fiyatını yüzde 25-30 oranında artırdı.

  1975 - İstanbul'daki Cağaloğlu ile Bahçekapı arasında bulunan Gürün ve Katırcıoğlu hanları, çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

  1975 - Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde başkanlığa 140 oyla Tekin Arıburun seçildi.

  1975 - Sovyetler Birliği Başkanı Aleksi Kosigin 40 kişilik bir heyetle Ankara'ya geldi.

  1960 - Maliye Bakanı Ekrem Alican'ın görevi sona erdi.

  1925 - Türkiye'de uluslararası takvim ve saatin kullanılması TBMM'de iki ayrı yasayla kabul edildi.

  1923 - 'Aff-ı Umumi Kanunu' TBMM'nde kabul edildi.

  1896 - Çinli lider Mao Zedong doğdu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 27/Aralık/2006 Saat 01:06
  Tarihte Bugün - 27.12.2006

  2000 - Türkiye'nin AB nezrindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nihat Akyol'un eşi Çağ Akyol, ''2000 Yılının Sefiresi'' seçildi.

  2000 - İsrail'de sağcı muhalefet partisi Likud'un genel başkanı Ariel Şaron, barış için ''acı da olsa'' bazı tavizler vermeye hazır olduğunu açıkladı.

  1999 - Gülay Aslıtürk'ün sağ kolu Altan Demirel'e ait 4 evrak çantası, Beykoz'da boş arazide bulundu.

  1999 - Almanya'da partiye yapılan bağışları gizli hesaplara aktardığını itiraf eden Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) onur başkanı ve eski başbakan Helmut Kohl hakkında emniyeti suiistimal suçlamalarıyla soruşturma açılması kararı alındı.

  1997 - Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yıldönümünde, 29 Ekim 1973 tarihinde hizmete giren Boğaziçi Köprüsü'nden 1 milyarıncı araç bu gece geçti.

  1997 - Sabancı suikastı davasına Sabancı Ailesi adına katılan Avukat Vehbi Kahveci, suikastçı Mustafa Duyar'ın pişmanlıktan yararlanması için yeşil ışık yakılmasını skandal olarak niteledi. Pişmanlık Yasası'nın yürürlükte olmadığını söyleyen Kahveci, ''22 kişiyi yakalattırdığı öne sürülüyor. Oysa davanın sanığı 11 kişi ve 5'i tutuklu'' dedi.

  1996 - Caddebostan Maksim Gazinosu binası, Migros'a bağlı bir süpermarkete dönüştürüldü.

  1995 - Akaryakıta yüzde 20-25, TEKEL'e yüzde 14, PTT ücretlerine yüzde 100, şekere yüzde ise 12 zam yapıldı.

  1994 - Takvim Gazetesi yayın hayatına başladı.

  1994 - Sivas davasında karar açıklandı. Sanıklardan 26'sına 15'er yıl, 60'ına, 3'er yıl, hapis cezası verildi. 37 sanık beraat etti.

  1990 - Türkiye'de ilk özel limanın yapımına başlandı.

  1984 - Samsun 216 sigaralarının fiyatında 50 liralık indirim yapıldı.

  1980 - 100 kw gücünde Erzincan televizyon verici istasyonu yayına başladı.

  1977 - Millet Meclisi, CHP'nin hükümet hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesini kabul etti.

  1963 - Bir İngiliz komutasında üç garantör ülkenin askerleri "Barışı Koruma Kuvveti" adı altında adada göreve başladı.

  1953 - Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu vefat etti.

  1948 - Fransız sinema oyuncusu Gerard Depardieu doğdu.

  1939 - Erzincan'da meydana gelen 8 şiddetindeki depremde, Erzincan ili haritadan tamamen silindi. Sarsıntının ardından, yaklaşık 33 bin kişi yaşamını yitirdi;100 binden fazla insan da evsiz kaldı.

  1937 - Denizbank Kuruluş Kanunu kabul edildi.

  1936 - 'İstiklal Marşı' şairi Mehmet Akif Ersoy vefat etti.

  1933 - TBMM Şehit Kubilay'ın annesine maaş bağlayan kanunu kabul etti.

  1921 - Fransızlar Tarsus'dan çekildi.

  1920 - Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.

  1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye Ankara'ya geldi.

  1918 - Pozantı işgal edildi.

  1822 - Bilim adamı Louis Pasteur doğdu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 29/Aralık/2006 Saat 04:22
  Tarihte Bugün - 29.12.2006

  1993 - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kafeteryasında teröristlerce yerleştirilen 2 bombanın patlaması sonucu, 23 öğrenci yaralandı.

  1984 - İzmir'de Orient Giyim Sanayii'nde çalışan 110 kız işçi, 3 aylık maaşlarının verilmediği gerekçesiyle işyerini işgal etti.

  1973 - Eczacıbaşı Yatırım Holding kuruldu.

  1972 - Enka Holding kuruldu.

  1967 - Kıbrıs'ta "Geçici Türk Yönetimi" ilan edildi.

  1931 - Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun kabul edildi.

  1930 - Amele ve İşçi Partisi, Edirne'de kuruldu.

  1920 - İsmet Paşa'nın emri altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da milli kuvvetlere karşı saldırıya geçti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 30/Aralık/2006 Saat 02:33
  Tarihte Bugün - 30.12.2006

  1996 - TEKEL ürünlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı.

  1996 - Hindistan'ın Assam eyaletinde bir trene yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 300 kişi öldü.

  1994 - The Marmara Oteli'nin pastanesinde 30 Aralık'ta patlayan bomba, yazar Onat Kutlar ve arkeolog Yasemin Cebenoyan'ın ölümüne neden oldu. Saldırıyı İBDA-C örgütü üstlendi. Ancak soruşturmanın ilerleyen safhalarında güvenlik güçleri, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

  1993 - İhsan Sabri Çağlayangil vefat etti.

  1990 - Bakanlar Kurulu, motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt alım vergisini yüzde 60 oranında artırdı.

  1988 - Pan-Am Havayolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya'da Lockerbie yakınlarında düştü.

  1983 - Yılın son zammı elektriğe yapıldı.

  1982 - "Faiz farkı iade fonu" ile ilgili tebliğ yayınlandı.

  1975 - SSK'daki direnişe katılan bin 248 kişi işten çıkarıldı.

  1974 - Bakanlar Kurulu, bankaların tasarruf teşvik için verdikleri ikramiyeleri ve dağıtacakları hediyeleri sınırladı.

  1972 - 100 kw gücünde İstanbul Çamlıca televizyon vericisi yayına başladı.

  1963 - Rumların saldırılarının durdurulduğu yere, Lefkoşa'nın Türk ve Rum kesimlerini ayıran "Yeşil Hat" çizildi.

  1931 - Tarım Bakanlığı kuruldu.

  1924 - Bahriye Vekilliği'ne, İhsan Eryavuz atandı.

  1922 - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu.

  1921 - Kilis düşman işgalinden kurtuldu.

  1920 - Mustafa Kemal, Batı Cephesi'ne Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması emrini verdi.

  1898 - Gülhane Askeri Tıp Okulu açıldı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 05/Ocak/2007 Saat 04:05
  Tarihte Bugün - 5.1.2007

  2001 - Yatırım Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

  2000 - Başbakan Bülent Ecevit, cezaevlerindeki sorunların giderilmesi, tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında bir protokol imzalanacağını belirterek, bu protokolün uygulanması ile cezaevlerindeki sorunların büyük ölçüde çözüleceğini söyledi.

  1998 - İnönü Üniversitesi öğrencisi Ümit Cihan Tarho öldürüldü.

  1998 - Hükümet, yeni yılda özelleştirmeye önem verdiğini açıkladı.

  1998 - Enflasyonda son üç yılın rekoru kırıldı. Tüketici fiyatlarında yüzde 99.1, toptan eşya fiyatlarında ise yüzde 90 olarak belirlenen 1997 yılı enflasyonu 1994'ten bu yana yaşanan en yüksek enflasyon oldu.

  1997 - İşadamı Özdemir Sabancı, Haluk Görgülü ve Nilgün Hasefe'yi öldürdükleri iddiasıyla aranan üç sanıktan Mustafa Duyar, Şam'da Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim oldu.

  1997 - NTV kuruldu.

  1997 - Türk-İş tarafından düzenlenen 'Türkiye'ye sahip çık' mitingi yurdun dört bir yanından gelen, 150 bin işçinin katılımıyla Ankara'da Kızılay Meydanı'nda yapıldı.

  1997 - Rusya,barış anlaşması gereğince Çeçenistan'daki askerlerini geri çekti.

  1996 - Mobil, Türkiye'deki arama-üretim şirketini sattı.

  1996 - GESTAŞ, tersanelerin işletme hakkı devri için açılan ihaleden çekildiğini açıkladı.

  1995 - Hükümet, mevduatların dövize kaymasını önlemek amacıyla bankaların mevduat faizlerini serbestçe belirlemesine olanak tanıyan bir karar aldı.

  1991 - İşçilerin Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtiklerinin öğrenilmesi üzerine başkentte sıkı güvenlik önlemleri alındı.

  1990 - Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Boğaziçi ve Fatih köprülerinde otomobil geçiş ücreti 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

  1987 - Gümülcine'ye bağlı Demirbeyli ve Samanlı köyleri topraklarının fabrika ve yarı açık cezaevi yapılacağı gerekçesiyle Yunan hükümeti tarafından kamulaştırıldı.

  1987 - Mayıs ve haziran çay üretimindeki çaylarda radyosyon bulundu.56 bin ton çay imha edildi.

  1985 - Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti.

  1985 - Bakanlar Kurulu kararına göre, kasaplık hayvan, buğday ve balık 1 Nisan 1985 tarihine kadar KDV dışı bırakıldı.

  1984 - TBMM yerel seçimlerin 25 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı.

  1984 - Kimyasal gübreye yüzde 60.3 ile 65.1 arasında zam yapıldı.

  1984 - Turist ya da işçi olarak yurtdışına çıkanların, yurda gelişinde 1000 mark vergi ödemek koşuluyla televizyon ve video getirebilmeleri sağlandı.

  1983 - Video ve kaset ithal yasağı kaldırıldı

  1983 - Devlet hastaneleri ucuzladı. Tedavi ve ameliyat ücretleri yüzde 20-40 oranında indirildi.

  1979 - DİSK'in çağrısıyla Türkiye çapında 5 dakika iş bırakma eylemi yapıldı.

  1976 - Ekonomik Kurul, tütün taban fiyatlarını 40-42 lira olarak belirledi. Canlı hayvan fiyatının kilosuna 50-150 kuruş zam yapılması uygun görüldü.

  1973 - Bankaların ikramiye olarak apartman dairesi vermeleri yasaklandı.

  1973 - Ege Gübre Sanayi kuruldu.

  1971 - Ayçiçeği ve pamukyağı fiyatlarının arttığı gerekçesiyle Sana kahvaltılık margarinine yüzde 12-15, hammadde ve işçi ücretlerindeki artış nedeniyle elektrik ampullerine yüzde 20-30 oranında zam yapıldı. Küçük boy Sana margarini 100 kuruştan 115 kuruşa çıktı.

  1969 - Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösterecek olan Sasa Suni Sentetik ve Elyaf Sanayii, Adana’da faaliyete balad?.

  1969 - Türkiye’nin turizm gelirinin geçen yıl 31 milyon 329 bin dolar olduğu açıklandı.

  1961 - Tasarruf Bonoları çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

  1953 - İstanbul Bakırköy'de Ünilever Firması'nın yemeklik yağ üretecek fabrikası Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından açıldı.

  1945 - Rock müzik sanatçısı Jimmy Page doğdu.

  1937 - 'Devletçilik' ilkesi, yapılan değişiklik sonucu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun (Anayasa) 2. maddesinde yer aldı.

  1929 - Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolu ile Haydarpaşa Limanı devletleştirildi. Bağdat demiryolu imtiyazı 1902 yılında "Anadolu Demiryolları Şirketleri"ne verilmişti.

  1921 - Asi Çerkez Ethem , Gediz'den Yunanlılara kaçtı.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 06/Ocak/2007 Saat 04:20
  Tarihte Bugün - 6.1.2007

  2001 - Eti Holding ile Şeker Fabrikaları, Çelbor ve MKEK'in bazı işletmeleri özelleştirme kapsamına alındı.

  2001 - Sibirya'da eşi benzeri görülmedik soğuk hava dalgasında sıcaklık sıfırın altında 50 dereceye kadar düştü.

  2001 - Enerji ihalelerinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan ''Beyaz Enerji Operasyonu'' kapsamında aralarında eski Devlet Bakanı ve TEAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Sönmez'in de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

  1997 - Kamu-Sen tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de "yoksulluk sınırı" olarak da adlandırılan asgari para ihtiyacı (4 kişilik bir ailenin beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının alt sınırı) 62 milyon 910 bin lira olarak belirlendi.

  1996 - Küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin bir araya gelerek ihracata yönelmelerini teşvik için sektörel dış ticaret şirketlerinin kuruluş şartları kolaylaştırıldı.

  1996 - Yeni ihracat rejimi yürürlüğe girdi.

  1993 - Balet Rudolf Nureyev öldü.

  1991 - Zonguldak maden işçilerinin Çankaya'ya yürüyüşü devam etti.

  1990 - Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı yüzde 31 oranında arttırıldı.

  1984 - Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıktı.

  1984 - TV kanallarının büyük bir kısmı renkli oldu.

  1979 - İPRAŞ Rafinerisi'ne ham petrol boşaltırken, 2 bin 500 ton petrolün denize dökülmesine neden olan Liberya tankerine mahkeme kararıyla haciz kondu ve tankerin hareketi yasaklandı.

  1979 - 3 Türk vatandaşı, Düsseldorf'ta 30 milyonluk eroinle yakalandı.

  1979 - TRT İstanbul Çocuk Korosu kuruldu.

  1975 - Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan tebliğde yurda izinli gelen işçilerin traktör getirebilecekleri bildirildi.

  1975 - Aliağa ve İPRAŞ'taki grevler Bakanlar Kurulu tarafından bir ay süreyle ertelendi.

  1969 - ABD Büyükelçisi Komer'in otomobili ODTÜ'de yakıldı.

  1961 - Kurucu Meclis, Ankara'da açıldı.

  1961 - Diyarbakır'ın 43 kilometre kuzeydoğusunda açılan petrol araştırma kuyusunda bin 757 metrede 38.9 gravitide petrol bulundu.

  1961 - Sümerbank çeşitli mamullerinde yüzde 3 ile 18 oranında indirim yaptı.

  1960 - Mersin Petrol Tasfiyehanesi'nin (ATAŞ) temeli atıldı.

  1921 - Yunanlılar, Eskişehir'e doğru ilerlemeye başladı.

  1921 - I. İnönü Muharebesi yapıldı ve zafer kazanıldı.

  1838 - Samuel Morse kendi geliştirdiği Morse alfabesini ilan etti.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 07/Ocak/2007 Saat 02:32
  Tarihte Bugün - 7.1.2007

  2002 - Abdulhaluk Mehmet Çay'dan boşalan Devlet Bakanlığı'na MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru getirildi.

  2002 - Ankara 2 No'lu DGM, Gazeteci Uğur Mumcu başta olmak üzere 22 faili meçhul olayı kapsayan davada, Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan'ı idam cezasına mahkum etti, 16 sanığa çeşitli hapis cezaları verdi.

  2001 - ABD'de Cumhuriyetçi George W. Bush'un başkanlık seçimlerini kazandığı resmi olarak açıklandı.

  2001 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 2. Jean Paul, Hz. İsa'nın doğumunun 2000. yılını simgeleyen ve 1999 Noeli'nde açılan St Pierre bazilikasının kapısını kapadı.

  1998 - Yekta Güngör Özden'in yaş haddinden emekli olmasından sonra Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Ahmet Necdet Sezer seçildi.

  1997 - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda 4 bin 200 işçiyi kapsayan 16. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, Türk Metal ile MESS'in anlaşmasıyla sonuçlandı.

  1997 - Demokrat Türkiye Partisi kuruldu.

  1995 - Gümrük Tarifesi indirimi yürürlüğe girdi.

  1992 - Hollanda'da AT ülkeleri arasında daha ileri düzeyde bütünleşme sürecinin kurallarını belirleyen Maastricht Antlaşması imzalandı.

  1989 - Japon imparatoru Hirohito öldü.

  1985 - Bugün satışa çıkarılan 40 milyar lira tutarındaki Keban Barajı gelir ortaklığı senetleri kapışıldı. Gurbetçiler senetlere büyük ilgi gösterdi.

  1985 - Türkiye'de ilk kez bir hanım, banka genel müdür yardımcısı oldu. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı'na Serpil Madazlı atandı.

  1984 - Başbakan Turgut Özal, yaptığı ilk basın toplantısında 'Herkes seçimlere girecek, herkes boyunun ölçüsünü görecek' diyerek diğer partilere meydan okudu.

  1984 - Maliye Bakanlığı fatura alınacak mal ve hizmetlerin listesini açıkladı.

  1984 - Boyaya yüzde 25, kereste ve suntaya yüzde 5-10 arasında zam yapıldı.

  1984 - Pamuk ipliğine uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 60'dan yüzde 10'a indirildi.

  1983 - Cem Karaca ve Yılmaz Güney ,Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

  1980 - Almanya Dışişleri Bakanı Genscher'in politik işbirliği konusundaki mektubuna cevap yazan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, önerilen mekanizmanın geliştirilmesini istedi.

  1978 - Libya'dan 9 bin ton motorin getirildi.

  1977 - Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının belirlenmesinde hakimlerin yerine üniversite öğretim üyelerinin maaşlarının baz olarak alınmasını öngören ve milletvekillerinin aylıklarının en az 5 bin lira artmasını sağlayan Meclis hesaplarını inceleme komisyonu raporu, Meclis'te "en hızlı şekilde" okundu ve görüşmesiz olarak kabul edildi.

  1976 - Çekoslovakya ile sanayi dalında önemli işbirliği sağlayacak olan "Ekonomik ve Bilimsel İşbirliği Antlaşması" Ankara'da iki ülkenin Başbakanları arasında imzalandı.

  1976 - Yerli otomobil fiyatlarına zam yapıldı. Murat 124, 71 bin liraya, Anadol 73 bin liraya satılacak.

  1975 - AP, CGP, MSP ve DP yayınladıkları bildirilerle hükümeti kurmaya hazır olduklarını açıkladı.

  1972 - Sigortalıların er olarak silah altında geçen sürelerinin primlerini ödemek şartıyla emekliliklerine sayılmasını öngören kanun teklifi Millet Meclisi'nde kabul edildi.

  1970 - Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin tabelasındaki "Türk" kelimesi Yunan yetkililer tarafından ortadan kaldırıldı.

  1966 - Türkiye'de fiyatların bir yıl öncesine oranla yüzde 40 arttığı açıklandı.

  1965 - Belçika, yarısının bu ülkeden yapılacak ithalatta kullanılması şartıyla, Türkiye'ye 2.4 milyon dolar (21 milyon lira) kredi vermeyi kabul etti.

  1956 - İktisat ve Ticaret Vekaleti, piyasada darlığı hissedilen bazı maddelerin Avrupa İktisadi İşbirliği'ne dahil ülkelerden ithali için 5 milyon 832 bin 075 dolarlık (17 milyon Türk Lirası) transfer yaptı.

  1956 - Konya Et Kombinası ve Konya Kiremit Tuğla Fabrikası işletmeye açıldı.

  1950 - Karabük Demir Çelik İşletmeleri'nde yeni kurulan "Zeynep" adındaki yüksek fırın ateşlendi.

  1946 - CHP içindeki muhalefetten doğan Demokrat Parti, 'Dörtlü Takrir'in sahipleri tarafından Ankara'da kuruldu. Partinin genel başkanlığına Celal Bayar seçildi.

  1942 - Benzin kısıtlaması uygulama süresi 6 ay daha uzatıldı.

  1938 - Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kuruluş Kanunu kabul edildi.

  1938 - Kömür tasarrufu sağlamak amacıyla bazı tren seferleri iptal edildi.

  1919 - İngilizler, Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istedi.

  1858 - Tanzimat Fermanı olarak da bilinen Gülhane Hattı Hümayunu'nun hazırlayıcılarından olan ve fermanı 1 Kasım 1839'da Gülhane'de okuyarak ilan eden Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, 6. kez sadrazamlığa getirildiği sırada öldü.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 08/Ocak/2007 Saat 01:51
  Tarihte Bugün - 8.1.2007

  2003 - THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında düştü, 74 kişi öldü, 3 kişi yaralı kurtuldu.

  2002 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Tütün Yasası"nı onayladı.

  2001 - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, fakültede katıldığı toplantıda, türban konusunun tartışıldığı sırada çıkan karışıklıkta bıçaklandı.

  2001 - Astronomi bilgini Galileo öldü.

  1998 - İki önemli özelleştirme sonuçlandı. TEDAŞ Trakya yakası Doğan Holding Çukurova-Tekfen konsorsiyumuna verildi. Kablosuz telefon ihalesi Teletaş, Netaş ve Siemens'in oldu.

  1997 - Güneydoğu Ytong San. A.Ş. Gaziantep'te faaliyete geçti.

  1996 - Gazeteci Metin Göktepe gözaltında öldü.

  1996 - İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı. 250 gramlık ekmek 11 bin liradan 13 bin liraya çıktı.

  1996 - 1995 yılında izin verilen yabancı sermaye tutarı önceki yıla göre yüzde 100 artarak 2.9 milyar dolara ulaştı.

  1996 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 3 Kasım 1995 tarihinde Çukurova Elektrik için aldığı el koyma kararını 3 Ocak 1996 tarihi itibariyle kaldırdı.

  1994 - TOFAŞ otomobillerine yüzde 5 oranında zam yapıldı.

  1993 - Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu ile görüşmesinin ardından Saraybosna Havaalanı'ndan şehre doğru giden Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı Hakkija Turaliç, Fransız BM askerlerinin eşliğinde ve bir BM zırhlı aracı içinde bulunduğu halde Sırplar tarafından öldürüldü.

  1991 - Maden işçilerinin Ankara yürüyüşü beşinci gününü doldurdu.

  1990 - Emlak Bankası 65. doğum gününü kutladı.

  1983 - Kültür ve Turizm Bakanlığı "Talih oyunları yönetmenliğini" yürürlüğe koydu.

  1982 - Sanatçı Yılmaz Güney, komünizm propagandası yapmaktan 7.5 yıl hapis cezası aldı.

  1979 - İlk çocuk haber programı "Gökkuşağı" yayımlanmaya başladı.

  1978 - Döviz rezervleri 450 milyon Dolar'a düştü. Bu miktarın, son yılların en düşük seviyesi olduğu bildirildi.

  1977 - THY grevi, Bakanlar Kurulu kararıyla 30 gün ertelendi.

  1976 - Türkiye'den geçen TIR kamyonlarından karayolu ücreti alınmaya başlandı.

  1975 - Cumhuriyet altını bir haftada 100 lira değer kaybetti.

  1973 - İşçilere verilmekte olan mesken kredisinin tutarı 60 bin liradan 75 bin liraya çıkarıldı.

  1965 - DSİ, Keban Barajı Hidroelektrik Santrali inşaatını ihaleye çıkardı.

  1964 - Dış ülkelerde çalışmak için başvuranların sayısı 100 bini geçti.

  1961 - Milli güreşçi Yaşar Doğu öldü.

  1960 - Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı.

  1960 - Kesikköprü Barajı'nın temeli atıldı.

  1940 - Türkiye, İngiltere ve Fransa ile iki yıl süreyle krom satış antlaşması imzaladı.

  1935 - Rock şarkıcısı Elvis Presley doğdu.

  1933 - I. Beş yıllık kalkınma planı kabul edildi.

  1928 - Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt), Ankara Türk Ocağı'nda düzenlenen bir toplantıda, Latin Harfleri konusunda konuştu.

  1926 - Emlak ve Eytam (Yetimler) Bankası kuruldu.

  1918 - ABD Başkanı Wilson'un 14 maddeden oluşan ve 'Wilson İlkeleri' olarak bilinen barış planı açıklandı.

  1916 - İngiliz birlikleri, Seddülbahir bölgesinden çekildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 10/Ocak/2007 Saat 03:11
  Tarihte Bugün - 10.1.2007

  2002 - Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel hakkında, dalgalı kura geçilmeden önce bazı kurumlara toplam 5 milyar 188 milyon 900 bin ABD Doları satarak, "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle dava açıldı.

  2002 - İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak hakkında DSP Merkez Disiplin Kurulu tarafından partiden kesin ihraç kararı verildi.

  2001 - Faizler yüzde 50'nin altına düşünce İMKB 11 bin puanı da aştı.

  2001 - ''Balkan sendromu'' kurbanı olduğundan şüphelenilen 30 İtalyan askerinden 7'si öldü.

  2001 - Türk edebiyatının usta kalemlerinden, ünlü şair ve yazar Necati Cumalı vefat etti.

  1998 - TBMM Genel Kurulu Salonu inşaatındaki yolsuzluk olayının açığa çıkmasıyla Meclis, 38 milyon dolarlık ödemeyi 20 milyon dolara indirdi.

  1995 - TBMM Televizyonu kuruldu ve oturumlar canlı olarak TRT-3'ten yayınlanmaya başladı.

  1985 - TRT 'anı, devrim, özgürlük' gibi kelimelerin kullanmasına yasak getirdi.

  1984 - Kürtaj yasal hale geldi.

  1980 - ASALA, THY Tahran Bürosuna bombalı saldırıda bulundu.

  1978 - Bülent Ecevit başkanlığında kurulan yeni hükümet, işçi ve memur maaşlarının artırılmasını, asgari geçim indiriminin yükseltilmesini ve asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını kararlaştırdı.

  1978 - Eski TRT Genel Müdürü Şaban Karataş, memuriyeti gasp suçundan yargılandı.

  1972 - 15 idam kararını bozan Askeri Yargıtay İkinci Dairesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını onayladı.

  1969 - Singer'in Kartal Cevizli'deki Dikiş Makineleri Fabrikası, burada çalışmakta olan 450 işçi tarafından işgal edildi.

  1922 - Vakit Gazetesi'ne uzun bir demeç veren Gazi Mustafa Kemal anılarını anlattı.

  1920 - Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Ankara'da kuruldu.

  1919 - İngilizler Bağdat'ı işgal etti.

  1919 - Türk birlikleri Medine'yi teslim etti.

  1903 - Makedonya'daki Osmanlı yönetimine karşı gelişen şiddet olayları nedeniyle Sadrazam Sait Paşa azledildi, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Mehmet Ferit Paşa getirildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 11/Ocak/2007 Saat 01:47
  Tarihte Bugün - 11.1.2007

  2001 - TAI, Airbus'un üreteceği dünyanın en uzun menzilli nakliye uçağı A-400 M'yi üretecek AMC şirketine yüzde 9 oranında ortak oldu.

  2001 - 2000 yılındaki motorlu taşıt üretiminin 468 bin, satışların da 659 bin adetle rekor kırdığı, ilk kez 104 bin araç ihraç edildiği açıklandı.

  1997 - Başbakan Necmettin Erbakan, 51 tarikat ve cemaat liderine Başbakanlık Konutu'nda iftar yemeği verdi.

  1996 - Sabancı Center'a düzenlenen suikast sonucu Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Sabancı, Toyotosa Genel Müdürü Haluk Görgün ve başkanlık sekreteri Nilgün Hasefe öldürüldü.

  1977 - Ünlü Lockheeed Uçak Şirketi'nin Türkiye temsilcisi Nezih Dural tutuklandı.

  1975 - Kıbrıs Barış Harekatı'nda 484 şehit verildiği açıklandı.

  1973 - İstanbul Demir Döküm Fabrikası'nda 99 gündür devam eden grev anlaşmayla sona erdi.

  1972 - Boğaz Köprüsü kılavuz hatlarının çekilmesi nedeniyle Boğaz iki gün süreyle trafiğe kapatıldı.

  1969 - Kartal-Cevizli'deki Singer fabrikasını işgal eden işçilerle polis arasında meydana gelen çatışmada, 120 işçi gözaltına alındı,14 işçi ve 8 polis yaralandı.

  1969 - Türkiye'de ilk sinema grevi, İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Yeni Sinema'da başlatıldı.

  1954 - Vakıflar Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

  1946 - Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

  1942 - Ankara'da halka ekmek karnelerinin dağıtımına başlandı.

  1914 - Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliği'ne ilaveten Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini yürütme görevi verildi.

  1905 - Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.

  1903 - Bir Rus torpido botunun gizlice Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 12/Ocak/2007 Saat 02:59
  Tarihte Bugün - 12.1.2007

  2001 - 36 yıldır süren iç savaşta 130 binden fazla insanın öldüğü ve 2 milyon insanın evini terk ettiği Kolombiya'da yönetim, ülkedeki aşırı solcu Ulusal Kurtuluş Ordusu'na kuzeyde silahtan arındırılmış bir bölge tahsis etti.

  2001 - Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki yolsuzluk iddiaları üzerine ''Birinci Perde Operasyonu'' başlatıldı.

  1983 - Yurda getirilmesi zorunlu döviz kazancı olanların, kazançlarının yüzde 5'i tutarında döviz tevdiat hesabı açtırabilecekleri karara bağlandı.

  1979 - İçişleri Bakanlığı'na, CHP Sakarya Senatörü Hasan Fehmi Güneş atandı.

  1979 - Sağlık personeli "Tam gün"den çıkarıldı.

  1978 - Ataş'tan sonra Batman Rafinerisi de tam kapasiteyle üretime geçti.

  1977 - Can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi süresiz olarak kapatıldı.

  1976 - Akaryakıt k r oranlarının düşük olduğu gerekçesiyle 6 bin bayii bugün benzin satmayarak direnişe geçti.

  1975 - Türk parasının değeri bazı dövizlere göre yüzde 2-5 oranında düşürüldü.

  1975 - Afşin-Elbistan projesi için Dünya Bankası'ndan 170, Almanya'dan 100 milyon dolar kredi sağlandı.

  1974 - Oranı yüzde 30-50 arasında değişen zamdan sonra birinci hamur kağıdın tonu 6700 liradan 10 bin 500 liraya çıktı.

  1960 - Trakya'da meydana gelen sel felaketinde, 2 milyon dönümlük ekili alan sular altında kaldı, büyük zarar meydana geldi.

  1952 - ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını onayladı.

  1940 - Türk Petrol Şirketi kuruldu.

  1938 - Türkiye-Letonya ticaret antlaşması imzalandı.

  1933 - Dahili İstikraz Kanunu TBMM'de kabul edildi.

  1926 - Tedavülde bulunan Osmanlı banknotlarının yerine yeni banknot çıkarılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

  1920 - Meclis-i Mebusan son toplantısını İstanbul'da yaptı.

  1920 - 450 kişilik Ermeni süvari birliği, Antep'in Arapdar Köyü'nde Müslümanlara işkence yaptı.

  1919 - İngilizler, Kars'a girerek bazı mevkilere yerleşti.

  1919 - Paris Barış Konferansı toplandı.

  1916 - Atatürk, Fethi (Okyar) Bey ve bazı dostlarını ziyaret etmek üzere İstanbul'dan Sofya'ya gitti.

  1912 - Havadan ilk beyanname atılışı (Türk-İtalyan Savaşı).

  1905 - Türkçü düşünür, yazar ve şair Hüseyin Nihal Atsız doğdu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK  Mesajı Yazan: chero
  Mesaj Tarihi: 13/Ocak/2007 Saat 02:34
  Tarihte Bugün - 13.1.2007

  2001 - ''Beyaz Enerji'' operasyonu kapsamında, Birsel Sönmez'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

  1998 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, RP'nin Hazine'den aldığı yardıma ihtiyati haciz konulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, başvuruyu kabul etti.

  1996 - Tarım Bakanlığı bayiden bayiye gübre satışlarını 31 Ocak'tan itibaren yasakladı.

  1994 - Sendikal hak ve yeterli maaş istekleriyle tüm Türkiye'de gerçekleştirilen memur eylemleri Ankara'da olaylı geçti.

  1994 - Başkent Üniversitesi kuruldu.

  1990 - Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli yatırımı olan Atatürk Barajı'nda ilk kez su tutulmaya başlandı. Su tutma işlemi, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, baraj kapaklarını kapatan düğmeye basmasıyla başladı.

  1981 - Paris Büyükelçiliği Maliye Müşaviri Ahmet Erbeyli'nin arabasına bomba konuldu; Erbeyli ölümden döndü.

  1977 - İstanbul ve Tunceli'de iki öğrenci öldürüldü. Ankara, Konya, Kahramanmaraş ve Kütahya'da çatışma oldu. 21 kişi yaralandı. Erzurum'da iki öğrenci tutuklandı.

  1975 - Aktaş şirketi kuruldu.

  1974 - Türkiye'deki ilk citric asid (limon tuzu) üretimine Fursan Fermantosyan Ürünleri A.Ş.'nin Köseköy'deki fabrikasında başlandı.

  1973 - Türkiye-İtalya milli maçı ilk kez Eurovision aracılığı ile televizyondan naklen verildi.

  1972 - Ortaklık Anlaşması'nın topluluğa katılacak yeni ülkelerce de kabulünü sağlayacak Türkiye-AET müzakereleri başladı.

  1971 - Bakanlar Kurulu, geçimini tek araç üzerinden sağlayan şoförlerden "otomobil alım vergisi" alınmamasını kararlaştırdı.

  1951 - Türkiye Komünist Partisi'nin bazı üyeleri tutuklandı.

  1942 - İstanbul'da halka ekmek karnelerinin dağıtımına başlandı.

  1941 - İrlandalı yazar James Joyce öldü.

  1925 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Meclis'te Ali Çetinkaya tarafından bir kaza kurşunuyla vuruldu.

  1923 - TBMM'de Lozan Konferansı'yla ilgili hükümet görüşü açıklandı.

  1920 - Sultanahmet alanında, İstanbul'un Türk kalması için büyük bir miting yapıldı.

  1920 - İzmir'in işgal edildiğinin duyulmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta derin infial uyandı. Bunun üzerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir dizi protesto mitingi yapıldı.

  1919 - İstanbul'da İkinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu.


  -------------
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK
  Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat